Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Finansiering av terrorism innebär att samla in, ta emot eller tillhandahålla pengar eller annan egendom i avsikt att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå eller på annat sätt medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott (6 § Terroristbrottslag (2022:666).

Av 7 § Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) framgår att med finansiering av terrorism avses i lagen sådan insamling eller sådant mottagande eller tillhandahållande av pengar eller annan egendom som avses i 6 § terroristbrottslagen.

Syftet med finansiering kan vara att bidra till att stärka eller upprätthålla en terroristorganisations förmåga att rekrytera och radikalisera nya individer eller att producera och sprida organisationens propaganda samt för att införskaffa vapen och annan materiel (organisatorisk finansiering). Det kan även vara att finansiera ett specifikt terroristattentat (operationell finansiering).

Summorna kan variera stort, alltifrån små summor vid självfinansierade attentat till betydande summor som genereras av medlemmar inom organisationer och som sedan behöver förflyttas. Det finns därför stora skillnader i hur medel samlas in och förflyttas.

Företagens ansvar

Företag som omfattas av penningtvättslagen har en skyldighet att utan dröjsmål rapportera misstänkt finansiering av terrorism i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen). Rapporteringen ska ske på det sätt som Finanspolisen anvisar.

Finansinspektionens ansvarsområde

Finansinspektionens roll är att se till att de finansiella företagen vidtar åtgärder i enlighet med penningtvättslagen, vilket är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer för att förhindra att de utnyttjas för terrorismfinansiering.

Övriga myndigheters ansvarsområden

Det finns ett antal myndigheter i Sverige som har ett direkt ansvar vad gäller arbetet mot finansiering av terrorism.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen ansvarar för att upptäcka, förhindra och utreda finansiering av terrorism.

Säkerhetspolisen

Finanspolisen

Finanspolisen tar emot rapportering om misstänkt finansiering av terrorism av de företag som omfattas av Penningtvättslagen. Finanspolisens hemsida:

Finanspolisen

Läs mer


Senast granskad: 2024-01-18