Företag som omfattas

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över de finansiella företagen. Andra myndigheter och självreglerande organ ansvarar för tillsynen över de icke-finansiella aktörerna. På denna sida framgår vilken myndighet eller vilket självreglerande organ som ansvarar för tillsynen över vilka verksamhetsutövare.

Finansinspektionen har tillsyn över fysiska och juridiska personer som driver

 • bank- eller finansieringsrörelse
 • verksamhet med bostadskrediter
 • livförsäkringsrörelse
 • värdepappersrörelse
 • ansökningspliktig finansiell verksamhet samt yrkesmässig handel med eller förvaltning av virtuella valutor
 • ansökningspliktig valutaväxling
 • inlåningsverksamhet
 • försäkringsförmedling av livförsäkring
 • utgivning av elektroniska pengar
 • fondverksamhet
 • betalningsinstitut
 • verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut
 • förvaltning av alternativa investeringsfonder
 • viss verksamhet med konsumentkrediter
 • vissa leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster.

 

Andra tillsynsmyndigheter

Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över fastighetsmäklare med fullständig registrering.
Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Spelinspektionen har tillsyn över verksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138).
Spelinspektionens webbplats

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götaland och Skåne län har tillsyn över

 • pantbanker
 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster
 • yrkesmässig verksamhet som skatterådgivare, yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist (endast för vissa tjänster som anges i penningtvättslagen)
 • yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser vissa typer av tjänster som anges i penningtvättslagen
 • yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 5 000 euro
 • yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare)
 • yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk till den del av verksamheten som uppgår till minst ett belopp om 10 000 euro

www.lansstyrelsen.se

Revisorsinspektionen har tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer och revisionsbolag.
www.revisorsinspektionen.se

Sveriges advokatsamfund har tillsyn över advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå.
www.advokatsamfundet.se


Senast granskad: 2023-11-22