Regelförslag

Här publicerar vi regelbundet nyheter om förslag till regler på bankområdet, från FI och från Europeiska bankmyndigheten, EBA.

Samtliga förslag som rör FI:s författningssamling finns på sidan Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.

FI:s synpunkter på förslag från bland annat regeringen och EBA finns på sidan Remissvar.

2016

Förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

FI föreslår nya föreskrifter om prövning av ägar-, ägarlednings- och ledningspersoner i kreditinstitut, samt nya allmänna råd som ska ersätta Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Samtidigt föreslås att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning upphävs och ersätts av nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Betaltjänster: Förslag till riktlinjer för rapportering av incidenter

2016-12-08 | Regler EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter gällande betaltjänster enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Förslag till riktlinjer för ansökan om betaltjänster

2016-11-07 | PSD 2 Regler EBA

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för ansökan om tillstånd och registrering enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Förslag till riktlinjer om lämplighetsbedömningar

2016-11-01 | Regler Esma EBA

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och europeiska bankmyndigheten Eba har lanserat ett förslag till riktlinjer som det nu finns möjlighet att lämna synpunkter på i ett öppet samråd. Syftet med riktlinjerna är att förbättra och harmonisera lämplighetsbedömningar inom EU.

EU-riktlinjer för en sund ersättningspolicy

2016-10-28 | Regler EBA Nyheter

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI inte kommer att följa Ebas riktlinjer för en sund ersättningspolicy i alla delar.

EU-riktlinjer om exponeringar mot skuggbanksektorn

2016-10-28 | Regler EBA Nyheter

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om gränser för exponeringar mot enheter i skuggbanksektorn som utför bankaktiviteter utanför ett reglerat ramverk.

EU-förslag om ansvarsförsäkring

2016-10-06 | Regler EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer om ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

EU-riktlinjer om informationsdelning i krishanteringssammanhang

2016-10-05 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI följer Ebas riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller sammanställning i den mening som avses i artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU.

Nya EU-riktlinjer för ersättningspolicy

2016-10-05 | Regler EBA Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat sina slutliga riktlinjer för ersättningspolicy och praxis i samband med tillhandahållande och försäljning av bankprodukter och tjänster, EBA/GL/2016/06.

Förslag till nya regler för verksamhet med bostadskrediter

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter. Tillsammans med lagförslag från regeringen bidrar de nya reglerna till att genomföra det så kallade bolånedirektivet från EU i svensk rätt.

Laddar sidan