Frågor och svar om situationen till följd av coronaviruset

Vad FI gör just nuRapporteringSolvensTrafikljus  

Sidan har uppdaterats 2020-04-01

Vad FI gör just nu

Hur kommunicerar Finansinspektionen med försäkringsföretagen med anledning av coronaviruset?

Finansinspektionen har löpande kontakt med de större livförsäkringsföretagen. Genom kontakterna diskuteras bland annat företagens beredskapsplaner, hur de säkerställer att viktiga funktioner och processer upprätthålls samt deras investeringsstrategier, tillgångsallokeringar och rådande solvenssituation. Finansinspektionen har även begärt information från i stort sett samtliga svenska försäkringsföretag kring deras solvenssituation, i vilken mån deras skadekostnader kan komma att öka till följd av coronaviruset och hur de klarar ett eventuellt ytterligare fall på aktiemarknaderna. Därutöver följer Finansinspektionen särskilt försäkringsföretag med låg solvenskvot eller vars verksamhet särskilt bedöms kunna påverkas av den nuvarande situationen.

Rapportering

När ska den periodiska inrapporteringen av QRT kvartal Solvens 2 (F653) med referensdatum 2020-03-31 senast lämnas in för försäkringsgrupper som tillämpar Solvens 2 (grupp)?

Finansinspektionen medger en veckas fördröjning av rapporten till den 23 juni med undantag för derivattransaktioner (S.08.02) där en fördröjning med 4 veckor till den 14 juli tillåts.

När ska den periodiska inrapporteringen av QRT År Solvens 2 (F656) och ECB tilläggsuppgifter (F657) med referensdatum 2019-12-31 senast lämnas in för skade- och livförsäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 (solobolag)?

Finansinspektionen medger en åtta veckors fördröjning av rapporterna till den 2 juni med undantag för de delar som rör innehållet i rapporten (S.01.01), den grundläggande informationen om företaget (S.01.02), balansräkningen (S.02.01), kassaflöden för livförsäkring (S.13.01), långa garantier (S.22.01), kapitalbas (S.23.01) och kapitalkravsberäkning (S.25.01 till S.25.03) där en fördröjning med två veckor till den 21 april tillåts.

När ska den periodiska inrapporteringen av QRT År Solvens 2 (F656) med referensdatum 2019-12-31 senast lämnas in för försäkringsgrupper som tillämpar Solvens 2 (grupp)?

Finansinspektionen medger en åtta veckors fördröjning av rapporten till den 14 juli med undantag för de delar som rör innehållet i rapporten (S.01.01), den grundläggande informationen om företaget (S.01.02), balansräkningen (S.02.01), långa garantier (S.22.01), kapitalbas (S.23.01), kapitalkravsberäkning (S.25.01 till S.25.03) och företag som omfattas av gruppen (S.32.01) där en fördröjning med två veckor till den 2 juni tillåts.

När ska den periodiska inrapporteringen av QRT kvartal Solvens 2 (F653) och ECB tilläggsuppgifter (F654) med referensdatum 2020-03-31 senast lämnas in för skade- och livförsäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 (solobolag)?

Finansinspektionen medger en veckas fördröjning av rapporterna till den 12 maj med undantag för derivattransaktioner (S.08.02) där en fördröjning med 4 veckor till den 2 juni tillåts.

När ska inrapporteringen av Solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR; F660) eller En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) för 2019 senast lämnas in för skade- och livförsäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 (solobolag)?

Finansinspektionen medger en åtta veckors fördröjning till den 2 juni av rapporterna med undantag för de delar som rör balansräkningen (S.02.01), långa garantier (S.22.01), kapitalbas (S.23.01) och kapitalkravsberäkning (S.25.01) där en fördröjning med två veckor till den 21 april tillåts.

När ska inrapporteringen av Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) eller En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) för 2019 senast lämnas in för försäkringsgrupper som tillämpar Solvens 2 (grupp)?

Finansinspektionen medger en åtta veckors fördröjning till den 14 juli av Solvens- och verksamhetsrapport med undantag för de delar som rör balansräkningen (S.02.01), långa garantier (S.22.01), kapitalbas (S.23.01) och kapitalkravsberäkning (S.25.01) där en fördröjning med två veckor tillåts till den 2 juni.

Finansinspektionen medger en åtta veckors fördröjning till den 2 juni av En gemensam solvens- och verksamhetsrapport med undantag för de delar som rör balansräkningen (S.02.01), långa garantier (S.22.01), kapitalbas (S.23.01) och kapitalkravsberäkning (S.25.01) där en fördröjning med två veckor tillåts till den 21 april.

Vad händer vid inrapporteringen i systemet Periodisk inrapportering när inrapporteringen inkommer efter tillhandadatumet för försäkringsföretag som tillämpar Solvens 2?

I systemet Periodisk inrapportering via webb visas de ursprungliga tillhandadatumen för denna rapportering. Detta medför också att rapporter kommer att få status "Försenad" i rapportplanen även om de nya tillhandadatumen inte har passerat ännu.

 Tillbaka till toppen

Solvens

Vad händer om ett försäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 inte uppfyller solvenskapitalkravet (SCR)?

Underrätta FI omedelbart

Så fort ett försäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 vid beräkningen av sitt kapitalkrav bedömer att företaget riskerar att inte leva upp till solvenskapitalkravet (SCR) under de kommande tre månaderna ska FI kontaktas.

Försäkringsföretaget ska omedelbart underrätta FI om företaget inte lever upp till SCR.

Kontakt med FI

Om ett försäkringsföretag inte uppfyller SCR kommer FI att skicka ett föreläggande till företaget. I detta ställs två krav på företaget. Det ena kravet är att företaget ska upprätta en realistisk åtgärdsplan som ska lämnas in till FI för godkännande. Det andra kravet är att företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla SCR.

Dialog med FI

När ett försäkringsföretag inte uppfyller SCR kommer FI att ha en dialog med företaget. Genom dialogen och de upplysningar som ett försäkringsföretag måste lämna om sin verksamhet efter begäran från FI, kan FI bedöma om det finns ett behov av ytterligare åtgärder t.ex. att förlänga tidsfristen för att åter uppfylla SCR. Givet det nu rådande marknadsläget har FI förståelse för att det samlade kapitalet i företaget kan falla under SCR och dialogen kommer att ta sikte på att återställa solvenssituationen utifrån det aktuella marknadsläget.

Företaget måste uppfylla de nämnda kraven inom vissa tidsfrister. Åtgärdsplanen ska vara upprättad och överlämnad till FI inom två månader från dagen då bristerna konstaterades. Företaget ska åter uppfylla SCR inom sex månader från dagen då bristerna konstaterades. Tidsfristen för att åter uppfylla SCR kan förlängas av FI med tre månader om det är lämpligt. Om EIOPA fastställer att det råder exceptionellt svåra förhållanden kan perioden förlängas med högst sju år.

FI vill även ha en dialog om företaget riskerar att inte leva upp till SCR under de kommande tre månaderna. 

Hur ser FI på försäkringsföretagens interna buffertar utöver solvenskapitalkravet?

Buffertar är en del av en sund riskhantering i ett finansiellt företag. Tillgång till kapital skapar goda förutsättningar för företagsledningen att kunna agera balanserat och långsiktigt även under stressade marknadsförhållanden. Även i en sådan situation är kapitalplanering en del av en långsiktig strategi, men företaget kan behöva ompröva eller ta interna buffertar i anspråk.

Det är snarare FI:s mening att försäkringsföretag som håller interna buffertar utöver lagstadgade kapitalkrav i det här läget eventuellt kan behöva använda dem för att under ordnade former och i lagom takt anpassa tillgångsallokeringen till de rådande marknadsförhållandena. Om företag i stor omfattning säljer av tillgångar för att klara interna buffertkrav kan det leda till ytterligare negativa effekter på redan nedåtgående tillgångspriser.

Vad händer om ett försäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 inte uppfyller minimikapitalkravet (MCR)?

Underrätta FI omedelbart

Så fort ett försäkringsföretag som tillämpar Solvens 2 vid beräkningen av sitt kapitalkrav bedömer att företaget riskerar att inte leva upp till minimikapitalkravet (MCR) under de kommande tre månaderna ska FI kontaktas.

Försäkringsföretaget ska omedelbart underrätta FI om företaget inte lever upp till MCR.

Kontakt med FI

Om ett försäkringsföretag inte uppfyller MCR kommer FI att skicka ett föreläggande till företaget. I detta ställs krav på företaget att upprätta en finansiell saneringsplan som ska lämnas in till FI för godkännande. Den finansiella saneringsplanen ska innehålla åtgärder som företaget ska vidta för att inom tre månader från den dag då bristen konstaterades åter uppfylla MCR.

Dialog med FI

När ett försäkringsföretag underskrider MCR kommer FI att ha en tät dialog med företaget. Genom dialogen och de upplysningar som ett försäkringsföretag måste lämna om sin verksamhet efter begäran från FI, kan FI bedöma om det finns ett behov av ytterligare åtgärder.

Den finansiella saneringsplanen ska vara upprättad och överlämnad till FI inom en månad från dagen då bristerna konstaterades. Företaget ska åter uppfylla MCR inom tre månader från dagen då bristerna konstaterades.

FI vill även ha en dialog om företaget riskerar att inte leva upp till MCR under de kommande tre månaderna.

Vad händer om kapitalbasen inte täcker den erforderliga solvensmarginalen för en tjänstepensionskassa eller ett livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet som tillämpar övergångsregler?

Underrätta FI omedelbart

En tjänstepensionskassa eller ett livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet som tillämpar övergångsregler ska omedelbart underrätta FI om försäkringsföretaget inte har en tillräcklig kapitalbas dvs. om kapitalbasen understiger den erforderliga solvensmarginalen (det högsta beloppet av solvensmarginal och garantibelopp). Finansinspektionen vill dessutom få upplysning om kapitalbasen riskerar att understiga den erforderliga solvensmarginalen under de kommande tre månaderna.

Kontakt med FI

Om försäkringsföretaget inte har en tillräcklig kapitalbas kommer FI att skicka ett föreläggande till företaget. I detta ställs krav på företaget att upprätta en plan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställning som ska lämnas in till FI för godkännande. Om kapitalbasen understiger garantibeloppet ska företaget överlämna en plan för skyndsamt återställande av kapitalbasen.

Dialog med FI

När ett försäkringsföretag inte har en tillräcklig kapitalbas kommer FI att ha en dialog med företaget. Genom dialogen och de upplysningar som ett försäkringsföretag måste lämna om sin verksamhet efter begäran från FI, kan FI bedöma om det finns ett behov av ytterligare åtgärder.

FI vill även ha en dialog om företaget riskerar att inte ha en tillräcklig kapitalbas under de kommande tre månaderna.

Vad händer om ett försäkringsföretag som har undantag pga storlek inte klarar kapitalkravet?

Underrätta FI omedelbart

Om ett försäkringsföretag som enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ försäkringsrörelselagen har beviljats undantag pga storlek inte har en tillräcklig kapitalbas dvs. om kapitalbasen understiger kapitalkravet eller riskerar att understiga kapitalkravet under de kommande tre månaderna ska företaget ska omedelbart underrätta FI.

Kontakt med FI

Om ett försäkringsföretag med undantag pga storlek inte uppfyller kapitalkravet kommer FI att skicka ett föreläggande till företaget. I detta ställs krav på företaget att upprätta en finansiell saneringsplan som ska lämnas in till FI för godkännande. Den finansiella saneringsplanen ska innehålla åtgärder som företaget ska vidta för att inom tre månader från den dag då bristen konstaterades åter uppfylla kapitalkravet.

Dialog med FI

När ett försäkringsföretag underskrider kapitalkravet kommer FI att ha en dialog med företaget. Genom dialogen och de upplysningar som ett försäkringsföretag måste lämna om sin verksamhet efter begäran från FI, kan FI bedöma om det finns ett behov av ytterligare åtgärder.

Den finansiella saneringsplanen ska vara upprättad och överlämnad till FI inom en månad från dagen då bristerna konstaterades. Företaget ska åter uppfylla kapitalkravet inom tre månader från dagen då bristerna konstaterades.

FI vill även ha en dialog om företaget riskerar att underskrida kapitalkravet under de kommande tre månaderna.

 Tillbaka till toppen

Trafikljus

Vad händer om en tjänstepensionskassa eller ett livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet som tillämpar övergångsregler hamnar i rött ljus i trafikljuset?

Trafikljusmodellen är ett av FI:s tillsynsverktyg. Om den beräknade kapitalbufferten inte är tillräcklig jämfört med kapitalbehovet visar trafikljusmodellen rött. Då gör FI en mer ingående tillsyn av både kvantitativt och kvalitativt slag och inleder en dialog med företaget. FI bör informeras om företaget riskerar att hamna i rött ljus under de kommande tre månaderna. 

Hur ser FI på interna buffertar utöver trafikljusets kapitalbehov i tjänstepensionskassor samt livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet som tillämpar övergångsregler?

Buffertar är en del av en sund riskhantering i ett finansiellt företag. Tillgång till kapital skapar goda förutsättningar för företagsledningen att kunna agera balanserat och långsiktigt även under stressade marknadsförhållanden. Även i en sådan situation är kapitalplanering en del av en långsiktig strategi, men företaget kan behöva ompröva eller ta interna buffertar i anspråk.

Det är snarare FI:s mening att försäkringsföretag som håller interna buffertar utöver trafikljusets kapitalbehov i det här läget eventuellt kan behöva använda dem för att under ordnade former och i lagom takt anpassa tillgångsallokeringen till de rådande marknadsförhållandena. Om företag i stor omfattning säljer av tillgångar för att klara interna buffertkrav kan det leda till ytterligare negativa effekter på redan nedåtgående tillgångspriser.

 Tillbaka till toppen

Senast granskad: 2020-03-30
Laddar sidan