Om FI:s innovationscenter

Vi är första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer.

På innovationscentret jobbar medarbetare från FI:s alla olika verksamhetsområden.

Vi arbetar med information och dialog med företag som vill bedriva innovationsverksamhet. Centret fungerar också som en katalysator i den interna diskussionen inom myndigheten kring innovationer. Centret arrangerar seminarier, informationstillfällen och deltar i externa arrangemang om innovation på finansmarknaden.

FI har inget uttalat mål att främja teknisk utveckling eller innovation på det finansiella området. FI:s utgångspunkt är dock att finansiell reglering och tillsyn inte ska utgöra ett hinder för utveckling och innovation på det finansiella området, förutsatt att FI:s huvudsakliga uppdrag inte åsidosätts.

Senast granskad: 2020-03-17
Laddar sidan