Understödsföreningar

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse, erbjuder kapital-, sjuk- eller pensionsförsäkring.

Dessa föreningar regleras i lagen (1972:262) om understödsföreningar. Understödsföreningar ska vara registrerade hos FI och står också under FI:s tillsyn.
Lagen om understödsföreningar är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043).

Understödsföreningar som är registrerade före den 1 januari 2011 och som inte är tjänstepensionskassor får fortsätta tillämpa den upphävda lagen om understödsföreningar till utgången av år 2020 eller till dess att föreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsförening enligt 2 kap. FRL (så kallad omvandling).

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har lämnats in före 31 december 2020, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.


Senast granskad: 2023-10-16