Likvidation av understödsförening

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL (2010:2043) inte har getts in före utgången av år 2020, eller om ansökan avslås, ska en understödsförening träda i likvidation.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043).

Understödsföreningar som är registrerade före den 1 januari 2011 och som inte är tjänstepensionskassor får fortsätta tillämpa den upphävda lagen om understödsföreningar till utgången av år 2020 eller till dess att föreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsförening enligt 2 kap. FRL (så kallad omvandling).

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har lämnats in före 31 december 2020, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.

Understödsföreningar som ska upphöra eller har upphört med sin verksamhet ska anmäla det till FI.

Anmälan ska bland annat innehålla:

  • Föreningens namn och organisationsnummer.
  • Datum för avvecklingens början.
  • Uppgift om vem som har fått i uppgift att genomföra likvidationen och eventuella suppleanter.
  • Protokoll från årsmöte/stämma där beslut om avveckling har fattats.
  • Hur föreningens firma ska tecknas, om denna befogenhet inte endast ska tillkomma likvidatorerna gemensamt.

När slutredovisningen är klar ska ärendet kompletteras med:

  • Uppgift om när föreningsstämman har godkänt likvidatorns slutredovisning och beslutat om att föreningen är upplöst.
  • Protokoll från årsmöte/stämma eller andra handlingar som styrker att fördelning av samtliga tillgångar har skett.

För mer information kring likvidation av en understödsförening, se PM Frivillig likvidation av understödsförening.

För ändringsanmälan av exempelvis revisor, se Blankett: Ändringsanmälan för understödsföreningar.

Avgift

En avgift på 4 200 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2021-01-20