Tillstånd till omvandling av understödsförening som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet

Understödsföreningar kommer att upphöra som företagsform för att bedriva verksamhet. De som vill driva verksamheten vidare behöver omvandla den till en försäkringsförening.

Understödsföreningar som är registrerade före den 1 januari 2011 och som inte är tjänstepensionskassor får fortsätta tillämpa den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar till utgången av år 2020 eller till dess att föreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsförening enligt 2 kap. FRL (så kallad omvandling).

En sådan understödsförening kan ansöka om undantag från delar av FRL, se 1 kap. 19 d § FRL.

Till ansökan ska uppgifter för att fastställa genomsnittligt beräknade försäkringsförmåner per försäkringstagare eller annan ersättningsberättigad anges på det sätt som framgår av 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 § andra stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2020:13) om vissa försäkringsföreningar som har undantag. FI har skickat ut ett excelark inklusive anvisningar som kan användas för att ange uppgifterna till de understödsföreningar som kan ansöka om omvandling, bifoga även årsredovisningen för 2019. Om ni önskar ta del av excelarket, mejla er begäran till finansinspektionen@fi.se, skriv gärna "Försäkringsrätt" i ämnesraden.

För mer information om omvandling av en understödsförening till en försäkringsförening, se 

Lagändringarna i FRL trädde i kraft den 1 augusti 2020 och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 november 2020.

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har getts in före utgången av år 2020, eller om ansökan avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.

Registrering hos Bolagsverket

Efter omvandlingen ska föreningen registreras hos Bolagsverket.

Gör en anmälan om registrering till Bolagsverket på blankett 970, bilaga, senast sex månader efter att beslutet om tillstånd till omvandling meddelats.

Finansinspektionen skickar registreringsbevis, beslut och nya stadgar till Bolagsverket. Läs mer på www.bolagsverket.se.

Avgift

En avgift på 70 000 kronor ska betalas till FI. Om föreningen är en mindre förening är avgiften 30 800 kronor. Se faktaruta betalningsrutin. 

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är fem månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-10-16