Undantag från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

Försäkringsföretag omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). De omfattas även av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

En understödsförening som har omvandlats till en försäkringsförening kan medges undantag från ÅRFL. Det framgår av 1 kap. 1 § i ÅRFL. Föreningen måste ansöka om undantag från ÅRFL till FI, antingen i samband med ansökan om att omvandlas till försäkringsförening eller efter att den omvandlats.

En försäkringsförening som beviljats undantag från ÅRFL ska därefter tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag.

Villkor för att få undantag

Försäkringsföreningar kan få undantag enligt ÅRFL under följande förutsättningar:

  • föreningen är en försäkringsförening som har varit registrerad som en understödsförening och beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d eller 20 § försäkringsrörelselagen,
  • balansomslutningen inte överstiger 1 000 basbelopp (40 miljoner kronor), och
  • företaget inte har dotterföretag.

Utöver de särskilda förutsättningar som anges ovan, kommer FI att göra en slutlig avvägning mellan olika intressenters behov av redovisningsinformation och företagets kostnader för att ta fram informationen. Undantag kommer därför att medges endast i de fall där behovet av redovisningsinformation för externa intressenter är litet i förhållande till andra onoterade försäkringsföretag.

Ansökan

Ansökan om undantag ska göras via ansökningsformuläret Undantag

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 45 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden. Om ansökan har lämnats in i samband med ansökan om omvandling till försäkringsförening sker handläggningen tillsammans i det ärendet och handläggningstiden är då densamma som för omvandlingsärendet (150 dagar).

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan