Allmänt

Här hittar du allmän information om bank-, försäkrings- och finansfrågor.

Bland annat finns här information om klagomål, var du kan jämföra bank och försäkringsprodukter och saker att tänka på när du väljer dina finansiella tjänster.

Innan du ingår ett avtal med ett finansiellt företag – kontrollera alltid i vårt företagsregister att företaget har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster!

Binära optioner

Vad är binära optioner?

En binär option är en produkt där köparen bara kan spekulera i två möjliga utfall: att en viss omständighet inträffar eller att den inte gör det. Generellt rör det sig om optioner med en mycket kort löptid (till exempel 60 sekunder).

FI har det senaste året tagit emot allt fler samtal från konsumenter som har råkat illa ut i samband med köp av binära optioner. Produkterna är väldigt riskabla och många köpare förlorar betydande summor.

På EU-nivå råder en enighet om riskerna med binära optioner. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) införde därför från och med den 2 juli 2018 ett tre månader långt tillfälligt förbud mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder. Den 24 augusti 2018 beslutade Esma att förlänga förbudet, under vissa förutsättningar, i ytterligare tre månader och löper till och med den 2 januari 2019.

Det förlängda förbudet motiveras av att det fortsatt finns omfattande risker kopplade till binära optioner. Esma konstaterar också att vissa binära optioner, med specifika egenskaper som mildrar risken för förluster för konsumenter, kommer att exkluderas från förbudet.

I de fall en binär option är att betrakta som ett finansiellt instrument, det vill säga där underliggande tillgång utgörs av exempelvis enskilda aktier, finansiella index eller råvaror, innebär det att företaget som tar fram eller säljer dem måste ansöka om tillstånd i sitt hemland.

Ett utländskt värdepappersföretag som vill erbjuda sina produkter till konsumenter i Sverige måste underrätta FI innan verksamheten påbörjas. De bolagen finns därmed i FI:s företagsregister.

Det är viktigt att påpeka att binära optioner är en högst spekulativ produkt där sannolikheten att förlora hela eller stora delar av sin investering är överhängande.

Välja företag

Behöver jag ta reda på något särskilt om ett finansiellt företag jag funderar på att anlita?

Ja, definitivt. På FI:s webbplats kan du kontrollera:

  • att ett företag har tillstånd från FI för sin verksamhet
  • att det inte finns med på FI:s varningslista över företag som försöker arbeta utan tillstånd.

Genom att söka på internet och prata med vänner och bekanta kan du få ytterligare information. Ställ också frågor direkt till företaget om deras produkter, tjänster och priser. Ta reda på att de har en klagomålsansvarig.

Om du ska sätta in pengar på ett konto eller handla med värdepapper bör du undersöka om företaget omfattas av den statliga insättningsgarantin respektive investerarskyddet. Se länken till insattningsgarantin.se nedan.

I dag finns det många fler företag inom den finansiella sektorn än någonsin tidigare. Det är en utveckling som bland annat EU-samarbetet, globaliseringen och olika avregleringar bidragit till. Fler företag som konkurrerar om kunderna leder generellt till större utbud av tjänster och lägre priser.

Men det kräver också att man som konsument skaffar sig större kunskaper, inte bara för att kunna dra största möjliga nytta av den ökade konkurrensens fördelar.
Tyvärr är det så att det bland alla seriösa företag på marknaden också gömmer sig allt från mindre seriösa aktörer till rena bedragare, som försöker utnyttja konsumenter . Därför är det viktigt att alltid göra efterforskningar innan man anlitar ett företag som man inte är väl bekant med sedan tidigare.

Insättningsgarantin

Företagsregistret

FI:s varningslista


Kan FI berätta om det finns skäl att undvika något företag?

Om det pågår en undersökning mot ett företag så kan inte FI kommentera innehållet i undersökningen förrän den är avslutad. Om undersökningen leder till sanktion (anmärkning, varning eller återkallat tillstånd) så publiceras detta på vår webbplats under rubriken sanktioner.

Sanktioner


Kan FI rekommendera ett företag?

FI gör ingen bedömning om ett bolag är säkert, seriöst eller skickligt. Myndigheter kan inte, och ska inte, ägna sig åt sådana rekommendationer. FI:s tillsyn handlar om att övervaka att företag på den finansiella marknaden följer lagar och regler.

FI kan däremot upplysa om bolaget har tillstånd för att bedriva sin verksamhet och i så fall vilket, eller vilka, tillstånd. Du kan själv ta reda på detta i företagsregistret på vår webbplats. Vilket bolag du eventuellt väljer att anlita är ditt eget beslut.

Företagsregistret


Vad innehåller FI:s företagsregister och varningslista?

I vårt företagsregister kan du få fram uppgifter om företag. Bland annat kan du se om ett företag har tillstånd av FI eller är registrerat hos FI. Det finns en viktig skillnad mellan dessa. Det är bara företag med tillstånd som FI kan utöva full tillsyn över.

I FI:s lista över företag utan tillstånd, varningslistan, ingår bolag som vi och motsvarande myndigheter i andra länder vill varna för.

Om du inte hittar det företag du tänkt anlita i FI:s företagsregister bör du vara försiktig. Vi är tacksamma om du informerar oss om finansiella företag som du inte hittar i vår databas. Mejla till FI.s officiella adress finansinspektionen@fi.se.

Information om utländska företag som inte marknadsför sig till kunder i Sverige måste du söka hos tillståndsmyndigheten i det land där företaget finns.

Företagsregistret

FI:s varningslista


Tillstånd eller registrering - vad är skillnaden?

Finansinspektionens företagsregister på www.fi.se innehåller både företag som har tillstånd av FI och företag som är registrerade hos FI. Vilken kategori ett företag tillhör styrs av lagar och av vilken verksamhet som bolaget bedriver.

Tillstånd innebär att FI godkänt att företaget får bedriva en tillståndspliktig verksamhet

När ett företag har fått tillstånd står det sedan under kontinuerlig tillsyn. Beroende på vilken typ av företag det är kan tillsynen gälla såväl hur företaget följer regler, som företagets ekonomiska status. Hur omfattande FI bedriver tillsyn över ett enskilt företag beror på hur stor betydelse det anses ha i det finansiella systemet och vilken betydelse dess produkter och tjänster har för konsumenterna. Till exempel är tillsynen över en stor bank mer omfattande än över ett litet fondbolag.

Om ett företag som har tillstånd bryter mot reglerna har FI möjlighet att ingripa. Det finns hela skalan av åtgärder, från tillsägelser att företaget måste rätta till felaktigheten till beslut om att företaget måste upphöra med sin verksamhet.

Tänk på att tillsyn inte är en garanti för att ett företag alltid följer reglerna. Vår uppgift är att ingripa när vi upptäcker det.

Registrering är ett krav för företag som bedriver sådan finansiell verksamhet som inte kräver tillstånd. Inlåningsföretag och valutaväxlare är några exempel.

FI har ingen egentlig tillsyn över företag som bara är registrerade. Vi kontrollerar i huvudsak bara att de har interna regler som motverkar att deras tjänster används för att tvätta pengar eller för att finansiera viss allvarlig brottslighet. Våra möjligheter att ingripa mot dessa företag är begränsade.

Tillstånd av FI eller enbart registrering?


Hur gör jag för att byta bank?

I korthet går det till så att du tar kontakt med den bank som du vill byta till, så ordnar de med allt som behöver göras för att genomföra bytet, som att avsluta konton och tjänster hos din gamla bank.

Svenska Bankföreningen har tagit fram en broschyr och information på sin webbplats som steg för steg beskriver hur ett byte av bank går till. Där finns också en checklista över vilka uppgifter och handlingar du behöver lämna till din nya bank och annat du kan behöva tänka på.

Byta bank (Svenska Bankföreningen) 

Byta bank (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)


Var kan jag hitta jämförelser av bank- och försäkringsprodukter?

Jämförelser (Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå)


Var kan jag hitta lånekalkyler och guider?

Kalkyler och guider (Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå)

Utländska företag

Vad händer om ett utländskt finansiellt företag inte följer konsumentskyddslagstiftningen?

Om ett finansiellt företag som är etablerat i ett annat EU-land inte följer konsumentskyddslagstiftningen har Finansinspektionen möjlighet att begära åtgärder hos det landets tillsynsmyndigheter. Detta framgår av EG-förordning nr 2006/2004.

Omvänt gäller också enligt förordningen att FI är skyldig att vidta åtgärder om det begärs av utländska myndigheter.

I Sverige är det tre myndigheter som omfattas av förordningen, vardera inom sina respektive områden: FI, Konsumentverket och Läkemedelsverket.


Vad ska jag göra om ett utländskt finansiellt företag inte följer konsumentskyddslagstiftningen?

Om du upptäcker att ett utländskt finansiellt företag inte följer svensk lagstiftning, exempelvis konsumentkreditlagen eller lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, bör du informera Finansinspektionen.

Tipsa FI

Var kan jag kontrollera att ett utländsk finansiellt företag har tillstånd att göra affärer i Sverige?

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Alla företag som driver finansiell verksamhet i Sverige ska finnas i FI:s företagsregister. Även företag som utan kontor i Sverige enbart kontaktar personer i Sverige måste finnas noterade i registret.

Företagsregistret

Kundkännedom och penningtvätt

Varför får jag närgångna frågor om min identitet och var mina pengar kommer ifrån?

Banker, försäkringsbolag, valutaväxlare och andra finansiella företag är skyldiga att ha rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För att klara den uppgiften måste exempelvis en bank identifiera kunderna, känna till pengarnas ursprung och förstå varför de vill använda bankens tjänster. Banken får helt enkelt inte gå in i avtal eller utföra enstaka transaktioner åt en kund om de inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Skulle en affärsförbindelse redan ha inletts så ska den avslutas om de inte uppnår tillräcklig kundkännedom.

Det här innebär att banken måste ställa frågor till alla sina kunder, utan att diskriminera någon.

Det du berättar för banken skyddas av banksekretessen.

Om penningtvätt (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Penningtvätt (Finansinspektionen)

Penningtvätt (Bankföreningen)


Varför frågar banken om du är skattskyldig i USA?

Svaret är en lag som har antagits i USA - Foreign Account Tax Compliance Act, eller FATCA. Sverige har liksom de flesta andra länder ett avtal om att lämna ut kontrolluppgifter till den amerikanska skattemyndigheten.

Skattskyldig i USA – FATCA (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

FATCA – Avtal med USA (Skatteverket)

Sekretess

Vad är banksekretess?

I all bankverksamhet råder sekretess, det vill säga tystnadsplikt. Det innebär till exempel att en bank inte får lämna ut uppgifter om dina konton eller saldouppgifter. Det finns dock vissa undantag från tystnadsplikten. Du kan läsa mer om banksekretess på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats.

Banksekretess


Vad är försäkringssekretess?

Försäkringsbolag får inte lämna ut uppgifter till andra om kundernas ekonomiska eller andra personliga förhållanden, som till exempel sjukdomar. Det finns dock vissa undantag från tystnadsplikten. Du kan läsa mer om försäkringssekretess på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats.

Försäkringssekretess

Klagomål

Vart ska jag vända mig om jag vill klaga på ett företag?

Är du missnöjd med ett företag på finansmarknaden ska du i första hand kontakta någon ansvarig på företagets lokala kontor eller den person som du vanligtvis har kontakt med. I andra hand ska du vända dig till den person på företaget som tar hand om klagomål. Varje företag ska ha en klagomålsansvarig, en person eller funktion som har till uppgift att lösa problem och tvister. Du hittar kontaktuppgifter på företagets webbplats.

Om du inte kan komma överens med hjälp av den klagomålsansvarige finns det olika instanser att vända sig till. Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå alternativt Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du få objektiv och kostnadsfri vägledning om bank och försäkring, du kan även vända dig till konsumentvägledningen i din kommun för att få kostnadsfri rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva ett ärende och rekommendera hur det ska lösas. I sista hand är det en allmän domstol som kan lösa en tvist. Mer information kan du få hos närmaste tingsrätt.


Kan FI hjälpa mig i en tvist med ett finansiellt företag?

Det ingår inte i FI:s uppdrag att ingripa i tvister mellan företag och kunder.

Klagoguide (Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå) 

Personlig rådgivning: sök vägledare (Konsumentverket)


Till vem riktar jag ett skadeståndskrav?

I första hand vänder du dig till den som du anser har orsakat skadan. En arbetsgivare har alltid ett ansvar för de anställdas agerande i tjänsten, detta kallas principalansvar.

Om skadestånd – vid personskador (Konsumenternas Försäkringsbyrå)

Om skadestånd – vårdslös rådgivning (Konsumenternas Bank- och finansbyrå)

Om skadestånd – när du orsakat en skada (Konsumenternas Försäkringsbyrå)


Hur gör jag om jag vill informera FI om missförhållanden?

FI har användning för information från allmänheten i den löpande övervakningen av företagen. Om du som kund vill upplysa oss om ett missförhållande eller lämna information om ett företag som står under vår tillsyn kan du skriva eller mejla till oss. Men kom ihåg att vi inte avgör enskilda tvister.

Tipsa FI

God man

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder utan handlar på eget ansvar i den enskildes intresse och för dennes räkning.

En annan skillnad är att den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal med mera, medan den som har en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar.

God man och förvaltare (Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå)

Bankföreningen - Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan