Undantag för pensionssystem

Vilka företag berörs?

Försäkringsföretag, tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av clearingkrav för OTC-derivat, oberoende av storleken på innehavet.

Företagen har delats in i fyra kategorier som får clearingkrav vid olika tidpunkter under 2016, 2018 och 2019.

När börjar clearingkravet gälla?

Clearingkravet gäller för OTC-räntederivat och kreditriskderivat.

Företagen delas in i fyra kategorier för vilka clearingkrav införs vid olika tidpunkter. För kategori 1 och 2 infördes clearingkravet under 2016 medan kategori 3 och 4 fasas in under 2018 och 2019. 

Kategori 1: finansiella företag som var medlemmar i en central clearingorganisation för OTC-derivat den 21 december 2015.

Kategori 2: finansiella företag i en grupp vars samlade derivatinnehav översteg 8 miljarder euro under första kvartalet 2016.

Kategori 3: finansiella företag som inte ingår i kategori 1 eller 2.

Kategori 4: icke-finansiella företag vars innehav av OTC-derivat överstiger tröskelvärdet för clearingkrav enligt Emir.

Clearingkravet började gälla för kategori 1 den 21 juni 2016 och för kategori 2 den 21 december 2016. För kategori 3 började clearingkravet gälla den 21 juni 2019. För kategori 4 började clearingkravet – beroende på typ av räntederivat – att gälla den 21 december 2018 eller den 9 juli 2019 och för kreditriskderivat den 9 maj 2019.

Vilka företag kan söka undantag?

Försäkringsföretag med pensionsförsäkringar kan ansöka om att få ett tidsbegränsat undantag från clearingkravet. Ett sådant undantag gäller fram till den 18 juni 2021. EU-kommissionen kan därefter välja att förlänga undantaget två gånger, med ett år åt gången. Undantaget gäller även retroaktivt för OTC-derivatkontrakt som ingåtts under perioden från att det föregående undantaget upphörde till ett beslut om ett nytt undantag, dvs. perioden 17 augusti 2018–16 juni 2019.

Tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas automatiskt av det tidsbegränsade undantaget. Därmed behöver de inte ansöka om undantag.

Vad krävs för att få undantag?

Grundkrav

För alla företag gäller två grundkrav för tidsbegränsat undantag:

  1. OTC-derivaten måste användas för att minska investeringsrisker med direkt koppling till den finansiella solvensen.
  2. Företaget ska ha svårigheter att ställa marginalsäkerheter till en central clearingmotpart.

Det innebär att derivat måste användas för att minska eller eliminera risker som en del av en investeringsstrategi, till exempel hedging av marknadsrisker, inflationsrisker eller livslängdsrisker, för att omfattas av undantaget.

Med svårigheter att ställa marginalsäkerheter avses att företaget skulle behöva omvandla placeringstillgångar till likvida medel för att ställa marginalsäkerheter. Detta skulle då minska avkastningen för pensionstagarna.

Kategorikrav

Utöver de två grundkraven indelas försäkringsföretagen i två kategorier med olika krav för undantag:

Kategori c): Försäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i IORP-direktivet. Detta kräver att tjänstepensionsverksamheten är fullt separerad från övrig verksamhet utan någon möjlighet till överföring.

Kategori d): Företag som har som huvudsakligt syfte att meddela pensionsförmåner. Pensionsverksamheten får inte vara gränsöverskridande utan måste vara nationellt begränsad.

Det ovanstående innebär att försäkringsföretag som endast bedriver tjänstepensionsverksamhet kan ansöka om undantag enligt kategori c). Övriga försäkringsföretag får ansöka om undantag enligt kategori d). Det beror på att separationskravet i IORP-direktivet inte är fullt ut genomfört i svensk rätt.

Hur ansöker man om undantag?

Ansökan om undantag görs på en särskild blankett som finns i en länk nedan. Det är viktigt att fylla i alla fält i blanketten utförligt och korrekt.

När ansökan är komplett skickar FI ett eget underlag till de europeiska tillsynsmyndigheterna Esma och Eiopa. Inom 30 dagar lämnar Esma och Eiopa en skriftlig bedömning till FI om ansökan uppfyller kraven för undantag. FI beslutar om undantaget kan beviljas inom 10 dagar efter mottagandet av bedömningen från Esma och Eiopa.

Avgiften för ansökan är 22 000 kronor (avgiftsklass H).

Rapportering och riskbegränsningstekniker

Förutom clearingkravet måste alla transaktioner med OTC-derivat rapporteras till ett centralt register. Detta rapporteringskrav gäller även för företag som är undantagna från clearingkravet.

Vidare ska företag som är undantagna från clearingkravet använda särskilda riskbegränsningstekniker. Detta omfattar bland annat krav på anpassade riskhanteringssystem och utväxling av säkerheter mellan finansiella företag.

Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan