Fond

Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Rapportera till FI.

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.
Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Rapporteringskalender 2023

Rapportering sker enligt 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt förordning (EU) nr 231/2013.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regelverk
Januari
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker**(F815) 2022-12-31 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker****(F816)  2022-12-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för vp-fonder och specialfonder (F81306) 2022-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2022-12-31 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2022-12-31 13 kap.2§ LAIF
Februari
15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (FAIFQ, tidigare F80309), inkl. År derivat*** 2022-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
15 Årsrapport Derivat för värdepappersfonder (F82201) 2022-12-31 FFFS 2013:9
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2022-12-31 13 kap.2§ LAIF
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2022-12-31 FFFS 2017:11
April
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker**(F815) 2023-03-31 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2023-03-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (FAIFQ, tidigare F80309) 2023-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (VPSPECQ, tidigare F81306) 2023-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
30 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2023-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2023-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 Årsberättelse för värdepappersfonder och specialfonder 2022-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Maj
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2023-03-31 13 kap.2§ LAIF
Juni
30 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2023-06-30 FFFS 2011:14
Juli
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker**(F815) 2023-06-30 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2023-06-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (FAIFQ, tidigare F80309) 2023-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (VPSPECQ, tidigare F81306) 2023-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2023-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2023-06-30 13 kap.2§ LAIF
Augusti
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2023-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 Halvårsredogörelse för värdepappersfonder och specialfonder 2023-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Oktober
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker**(F815) 2023-09-30 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2023-09-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (FAIFQ, tidigare F80309) 2023-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (VPSPECQ, tidigare F81306) 2023-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2023-09-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2023-09-30 13 kap.2§ LAIF
November
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2023-09-30

13 kap.2§ LAIF

Om årsberättelse eller halvårsredogörelse lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

*) Gäller om fondbolaget har räkenskapsår jan-dec
**) Gäller värdepappersfonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond
***) Gäller för FAIFQ samtliga bolag som förvaltar värdepappersfonder 
****) Specialfond med godkännande enligt 12 kap. 6 § LAIF ska ha inkommit senast den 20:e i efterföljande månad

Fondbolag med brutet räkenskapsår:

Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen.

Fondbolag som inte har årsbokslutsdag 2022-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2022-12 till Finansinspektionen senast 2023-01-21.


Se FFFS 2013:9, FFFS 2013:10


Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-11-23