OTC-derivat (Emir)

I EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) finns krav på rapportering. Här finns information och blanketter för den rapportering som ska göras till FI, och i vissa fall till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Olöst tvist

Finansiella motparter ska rapportera vissa olösta tvister till FI. Reglerna bakom rapporteringskravet finns i artikel 10.1 i Emir, förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) nr 648/2012.

Rapportkravet gäller olösta tister som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • varat längre än 15 affärsdagar
  • överstiger 15 miljoner euro
  • gäller OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxling av säkerheter.

Rapporteringskravet framgår av artikel 15.2 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Blankett för att rapportera till FI finns nedan. Blanketten är framtagen av Esma och är därför på engelska. Rapportering ska ske senast den 15.e i månaden efter den månad som rapporteringen avser.

För att fylla i blanketten krävs bland annat information om:

  • andra motpartens namn, plus så kallad Legal Entity Identifyer – om sådan finns – samt etableringsland
  • detaljer om tvisten: belopp i euro och beräkningssätt, det vill säga transaktion för transaktion eller portfölj, samt en identifieringskod
  • datum då tvisten identifierade och när den löstes – om tvisten är löst vid rapporteringstillfället.


Blankett för att underrätta FI om olöst tvist

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013

Passerad clearingtröskel

Icke-finansiella motparter som tar positioner i OTC-derivatkontrakt över vissa belopp ska underrätta Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Skyldigheten att underrätta FI och Esma uppstår när icke-finansiella motparter går över en viss clearingtröskel samt om de senare går under tröskeln.

De tröskelvärden som gäller finns angivna i artikel 11 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Rapporteringskravet infördes den 15 mars 2013. Reglerna bakom rapporteringskravet finns i artikel 10.1 i Emir, förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) nr 648/2012.

Blankett för att underrätta FI om passerad clearingtröskel

Emir, förordning (EU) 648/2012

Rapportering till transaktionsregister

Motparter och centrala motparter som ingår, ändrar eller avslutar ett derivatkontrakt se till att uppgifterna i kontraktet rapporteras till ett auktoriserat transaktionsregister. Rapporteringskravet gäller såväl finansiella som icke-finansiella motparter, men när en icke-finansiell motpart som understiger clearingtröskeln ingår ett OTC-derivat med en finansiell motpart så ansvarar den finansiella motparten för rapporteringen i enlighet artikel 9.1a i EMIR.

De uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 om ändring av delegerade förordning (EU) 148/2013. Instruktioner om rapporteringsintervall och hur fälten ska fyllas i finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 om ändring av genomförandeförordning (EU) 1247/2012. Båda förordningarna är tekniska standarder till Emir. 

Vem ska rapportera?

Båda parter i en derivattransaktion måste rapportera varje transaktion, om man inte på förhand har kommit överens om att en av parterna ska rapportera för båda parter. Men när en icke-finansiell motpart som understiger clearingtröskeln ingår ett OTC-derivat med en finansiell motpart så ansvarar den finansiella motparten för rapporteringen i enlighet artikel 9.1a i EMIR.

En motpart kan delegera rapporteringen till en tredje part. 

Val av auktoriserat transaktionsregister

Rapporteringen kan bara göras till transaktionsregister som är auktoriserade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). En förteckning över auktoriserade transaktionsregister finns på Esmas webbplats.

Krav på nya identifieringskoder

Alla motparter som ingår derivatkontrakt och är rapporteringsskyldiga ska ha en Legal Entity Identifier (LEI). Koderna ges ut av organisationer som utsetts till Local Operating Units (LOU).

Organisationer som kan tilldela LEI-koder finns förtecknade på webbplatsen för LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC).

Läs mer


Infrastrukturtillsyn - Emir


Senast granskad: 2022-02-02