OTC-derivat (Emir)

I EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) finns krav på rapportering. Här finns information och blanketter för den rapportering som ska göras till FI, och i vissa fall till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Olöst tvist

Finansiella motparter ska rapportera vissa olösta tvister till FI. Reglerna bakom rapporteringskravet finns i artikel 10.1 i Emir, förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) nr 648/2012.

Rapportkravet gäller olösta tister som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • varat längre än 15 affärsdagar
  • överstiger 15 miljoner euro
  • gäller OTC-derivatkontrakt, dess värdering eller utväxling av säkerheter.

Rapporteringskravet framgår av artikel 15.2 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Blankett för att rapportera till FI finns nedan. Blanketten är framtagen av Esma och är därför på engelska. Rapportering ska ske senast den 15.e i månaden efter den månad som rapporteringen avser.

För att fylla i blanketten krävs bland annat information om:

  • andra motpartens namn, plus så kallad Legal Entity Identifyer – om sådan finns – samt etableringsland
  • detaljer om tvisten: belopp i euro och beräkningssätt, det vill säga transaktion för transaktion eller portfölj, samt en identifieringskod
  • datum då tvisten identifierade och när den löstes – om tvisten är löst vid rapporteringstillfället.


Blankett för att underrätta FI om olöst tvist

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013

Passerad clearingtröskel

Icke-finansiella motparter som tar positioner i OTC-derivatkontrakt över vissa belopp ska underrätta Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.

Skyldigheten att underrätta FI och Esma uppstår när icke-finansiella motparter går över en viss clearingtröskel samt om de senare går under tröskeln.

De tröskelvärden som gäller finns angivna i artikel 11 i förordning (EU) nr 149/2013, en av de tekniska standarder som kompletterar Emir.

Rapporteringskravet infördes den 15 mars 2013. Reglerna bakom rapporteringskravet finns i artikel 10.1 i Emir, förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EU) nr 648/2012.

Blankett för att underrätta FI om passerad clearingtröskel

Emir, förordning (EU) 648/2012

Rapportering till transaktionsregister

Motparter och centrala motparter som ingår, ändrar eller avslutar ett derivatkontrakt ska se till att uppgifterna i kontraktet rapporteras till ett auktoriserat transaktionsregister. Rapporteringskravet gäller såväl finansiella som icke-finansiella motparter. När en icke-finansiell motpart vars verksamhet (beräknade positioner/exponeringar) understiger clearingtröskeln ingår ett OTC-derivatkontrakt med en finansiell motpart så ansvarar den finansiella motparten för rapporteringen i enlighet artikel 9.1a i Emir. 

De uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/104 om ändring av delegerade förordning (EU) 148/2013. Instruktioner om rapporteringsintervall och hur fälten ska fyllas i finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 om ändring av genomförandeförordning (EU) 1247/2012. Båda förordningarna är tekniska standarder till Emir. 

Omfattande förändringar av det ovan nämnda regelverket kommer att träda i kraft den 29 april 2024. Två förordningar som utgör tekniska standarder till Emir specificerar dessa ändringar:

  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 om komplettering av Emir anger vilka uppgifter som från och med 29 april 2024 ska rapporteras till transaktionsregister, samt vilken typ av rapporter som då ska användas.
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 om tillämpningen av Emir anger vidare instruktioner gällande tillämpliga standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering från och med 29 april 2024.

Från och med 29 april 2024 ska avvikelserapportering ske med hjälp av ett formulär som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram som finns i excelarket "Validation rules, reconciliation tolerances and template for notification of errors and omissions in reporting". Där finns också instruktioner för hur formuläret ska användas.

Esma har även utarbetat riktlinjer för rapportering enligt Emir som är tillämpliga från och med 29 april 2024.

Ytterligare information om de förändringar som avser rapporteringskravet enligt Emir kommer att publiceras löpande.

Vem ska rapportera?

Båda parter i en derivattransaktion måste rapportera varje transaktion, om man inte på förhand har kommit överens om att en av parterna ska rapportera för båda parter. När en icke-finansiell motpart vars verksamhet (beräknade positioner/exponeringar) understiger clearingtröskeln ingår ett OTC-derivatkontrakt med en finansiell motpart så ansvarar den finansiella motparten för rapporteringen i enlighet artikel 9.1a i Emir.

En motpart kan delegera rapporteringen till en tredje part. 

Val av auktoriserat transaktionsregister

Rapporteringen ska ske till transaktionsregister som är auktoriserade av Esma. En förteckning över auktoriserade transaktionsregister finns på Esmas webbplats.

Krav på nya identifieringskoder

Alla motparter som ingår derivatkontrakt och är rapporteringsskyldiga ska ha en Legal Entity Identifier (LEI). Koderna ges ut av organisationer som utsetts till Local Operating Units (LOU).

Organisationer som kan tilldela LEI-koder finns förtecknade på webbplatsen för LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). 

Avvikelserapportering till nationella behöriga myndigheter

Från och med 29 april 2024 ska avvikelserapportering till behöriga myndigheter (den rapporteringsansvariga enhetens behöriga myndighet och, om denna inte är samma myndighet, den rapporterande motpartens behöriga myndighet) ske med hjälp av ett formulär som Esma har tagit fram. Aktuell version av detta formulär finns på Esmas hemsida (se länk nedan) i excelfilen "Validation rules, reconciliation tolerances and template for notification of errors and omissions in reporting". Där finns också instruktioner för hur formuläret ska användas.

För avvikelser som ska rapporteras in till FI gäller att ovanstående formulär ska sändas in via mejl till myndighetens officiella e-postadress finansinspektionen@fi.se. Samma format på ämnesrubrik ska tillämpas för dessa mejl som för namnet på rapporteringsfilerna (se vidare instruktionerna för detta formulär): "DQ notification template_LEI of ERR_ID of the notification.xlsx".

Läs mer


Infrastrukturtillsyn - Emir


Senast granskad: 2024-04-25