Testrapportera i TRS 2-systemet

Den 3 januari 2018 trädde direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir i kraft. Transaktionsrapportering sker till TRS 2-systemet, som togs i drift samma datum. För alla företag som avser lämna transaktionsrapporter enligt Mifid 2/Mifir finns det möjlighet att testrapportera i TRS 2-systemets testmiljö innan de rapporterar skarpt. Testmiljön är åtkomlig dygnet runt, förutom vid driftstopp.

Aktuellt

(2021-10-27)

 • TRS 2-systemets testmiljö kommer att vara avstängd för underhåll måndagen den 1 november. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
 • Incidenten med saknad feedback i testmiljön har i dag den 22 oktober lösts. FF- och FD-filer genereras som vanligt. Samtliga FF- och FD-filer som saknats finns uppladdade på rapportörers FTP (i Incoming-katalogen).
 • Sedan den 18 oktober har vi haft en incident i testmiljön för TRS 2 som innebär att rapportörer inte erhåller all förväntad feedback eller inte någon feedback alls (varken FF- eller FD-filer). Felsökning pågår. Vi kommer att publicera ny information så fort problemet är löst.
 • Onsdagen den 19 maj 2021 kommer TRS 2-systemets testmiljö att vara avstängd för underhåll. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.
Tidigare uppdateringar

Inledningsvis dolt innehåll

 • TRS 2-systemets testmiljö är åter öppen. (2019-08-28)
 • Onsdag 28 augusti kommer testmiljön vara nedstängd på grund av uppgradering till ny version. Denna uppgradering innehåller de tidigare annonserade ändringarna som implementeras i produktionsmiljön den 23 september. Information om nya versioner av rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler finns på Esmas webbplats på sidan med instruktioner om rapportering enligt Mifir under rubriken Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM).
 • TRS 2-systemets testmiljö är åter öppen.
 • TRS 2-systemets testmiljö stängs över helgen, 7–9/6-2019 för systemuppgradering.
 • Tisdagen den 4 december 2018 uppgraderades testmiljön av TRS 2-systemet till en ny systemversion.

  Den nya systemversionen innehåller:

  1. ändringar i valideringen av Buyer/Seller/BuyerDecisionMaker/SellerDecisionMaker LEI-koder ursprungligen med status Inactive på TradeDate (CON-070/CON-120/CON-160/CON-210) men som senare har uppdaterats till Active i GLEIF;

  2. rättelse för att valideringen av LEI-koder tidigare har baserats på tidsstämpel i InitialRegistrationDate i stället för datum (utan klockslag).
 • Fredagen den 28 september uppgraderades testmiljön av TRS 2-systemet till en ny systemversion. Den nya systemversionen innehåller förbättrad funktionalitet för transaktionsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, vissa ändringar avseende referensdatainläsning och hantering samt följande uppdateringar:
  1. ändring avseende felkoder CON-411 och CON-412

   Tidigare:

   CON-411 utfärdades om instrumentet saknades i referensdatan.

   CON-412 utfärdades 1) direkt (utan att vänta sju dagar) om instrumentet inte var giltigt vid en handelsplats på handelsdatumet samt 2) om instrumentet fortfarande saknades efter att det hade gått sju dagar.

   Efter uppgraderingen:

   CON-411 utfärdas 1) om instrumentet saknas i referensdatan eller 2) om instrumentet inte är giltigt på handelsdatumet (i sju dagar). Transaktionsrapporten får status 'PDNG'.

   CON-412 utfärdas enbart om det har gått sju dagar och inget giltigt instrument har kommit in i referensdatan. Transaktionsrapporten får status 'RJCT'.
  2. rättning för felaktigt utfärdade felkoden CON-023 ('Transaction report with the same transaction reference number has already been sent for the firm and not cancelled') för omrapporteringar av transaktioner som först har återkallats inom samma TR-fil.
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) meddelar att det i samband med planerade systemuppgraderingar (februari 2019) även kommer att ske en uppdatering av befintliga rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler för transaktionsrapportering enligt Mifir. Mer information samt nya versioner av rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler finns på Esmas webbplats på sidan med instruktioner om rapportering enligt Mifir under rubriken Transaction Reporting Guidelines and Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM).
 • Det har tillkommit några filvalideringskontroller i samband med den senaste systemuppgraderingen den 27 juni 2018. De nytillkomna kontrollerna (SEX-017 – SEX-019) kräver bland annat att SubmittingEntityLEI-koden angiven i headern på en TR-fil stämmer överens med SubmittingEntityLEI-koden i själva TR-filen och att enbart LEI-koder används i rapporteringen. OBS: BIC-koder används inte i rapporteringen till TRS 2 systemet. En uppdaterad lista över filvalideringskontroller finns under Tekniska specifikationer/Filformatvalideringar TRS2 (file validation rules)
 • Den 14 juni 2018 uppgraderades TRS2 testmiljön till en ny systemversion. Den nya versionen innehåller främst systemprestandaförbättringar samt rättning för felaktigt utfärdade felkoden CON-411 (Pending instrument validation) vid avvisade transaktioner.
 • Den 22 mars 2018 uppgraderades TRS2 testmiljön till en ny systemversion. Följande buggrättelser finns på plats:
  1. Återkallelser (cancellations) på transaktioner i status 'RCVD' kommer nu att få status RCVD i stället för RJCT med CON-024 (Transaction for cancellation cannot be found);
  2. felaktigt utfärdat CON-502 (Option type does not match instrument classification);
  3. felaktigt utfärdat CON-472 (Underlying instrument is not present in reference data on transaction date);
  4. felaktigt utfärdat CON-370 (Country of branch membership is missing) för SI;
  5. felaktigt utfärdat CON-351 (Net amount is missing) för en del instrument med CFI D*****;
  6. felaktiga RJCT på transaktioner med instrument handlade i vissa valutor, t ex CZK och PHP;
  7. felaktiga RJCT med CON-552 (Expiry date is incorrect) för transaktioner där TradeDate är lika med ExpiryDate;
  8. lösning för felaktigt utfärdade CON-070, CON-120, CON-160 och CON-210 (Buyer/Buyer decision maker/Seller/Seller decision maker LEI is not valid).

LEI-kod

För att kunna transaktionsrapportera när direktivet Mifid2 och förordningen Mifir träder i kraft den 3 januari 2018 krävs att såväl rapporterande företag som juridiska personer för vilkas räkning en transaktion har utförts har en LEI-kod. Frågor och svar om LEI-koder.

När ett nytt rapporterande företag (Submitting Entity) registreras i systemet används företagets LEI-kod för att skapa ett konto med samma namn som LEI-koden. För att kunna testa anslutning och rapportering i TRS2-systemet krävs att de företag som ska testa anger LEI-kod både för det företag som agerar rapportör (Submitting Entity) och det företag som utfört transaktionen (Executing Entity). Har det företag som ska testa inte hunnit ansöka om eller erhållit en LEI-kod när testerna påbörjas kan FI skapa ett fiktivt konto i testmiljön. Ange i det fallet i behörighetsanmälan att LEI-kod saknas.

Ansökan om konto till testmiljön

För att få åtkomst till TRS 2-systemets testmiljö behöver en behörighetsanmälan skickas till FI. Anvisningar för hur man fyller i finns för varje typ av anmälan som beskrivs nedan. Skanna in och mejla den ifyllda blanketten till rapportering@fi.se

Bolag som transaktionsrapporterar för egen räkning

Följande blankett ska enbart användas av företag som avser lämna transaktionsrapporter till TRS 2-systemet direkt från sina egna it-system. Om transaktionsrapporteringen kommer att utföras av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM) behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI. I sådana fall är det den ARM som ska rapportera å företagets vägnar som ska ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering TEST

Godkänd rapporteringsmekanism

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM) som har för avsikt att rapportera åt ett eller flera rapporteringsskyldiga företag använder blanketten Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM, TEST

Marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art 26.5 i Mifir

Marknadsoperatörer som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt art. 26.5 i Mifir använder blanketten Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir, TEST

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter skickas i ett rekommenderat brev till den kontaktperson som har angetts i behörighetsansökan. Brevet innehåller även övriga uppgifter som behövs för att upprätthålla anslutning till TRS2-systemets testmiljö.

Anslutning

Anslutning till TRS2-systemets testmiljö sker enbart via en FTP-klient som stödjer SFTP. OBS: Det finns inte något webbgränssnitt för att rapportera transaktioner enligt Mifid2/Mifir.
IP-adress för anslutning till testmiljön skickas till rapporterande företag (Submitting Entities) i ett brev tillsammans med inloggningsuppgifter, se Inloggningsuppgifter. Gå mot port 22.
Genom att ansluta till port 22 krypterar FI:s server automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos FI. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

Brevet med inloggningsuppgifter innehåller även information om mappstrukturen på FI:s SFTP server. Transaktionsfiler (TR-filer) som skickas till FI läggs i Outgoing-mappen. Svarsfiler (FF- och FD-filer) hämtas från Incoming-mappen.

Rekommenderade tester

Testning görs mot en systemversion som, med vissa mindre ändringar, kommer att användas i produktionsmiljön från och med den 3 januari 2018. Information om eventuella systemuppdateringar publiceras under Aktuellt överst på sidan.

Tester som rekommenderas är:

 • test av anslutning mot FI:s SFPT-server
 • test av åtkomst till mappar för uppladdning och hämtning av filer
 • uppladdning av transaktionsfil (TR-fil)
 • hämtning av svarsfil (feedback fil, FF- och FD-fil)
 • få godkänt 'ACPT' på filformat (se Filformatvalideringar)
 • få godkänt 'ACPT' på minst en transaktion (se Innehållsvalideringar)
 • återkalla en transaktion

Om det uppstår fel vid tester ber vi rapporterande företag att informera oss om dessa via mejl till rapportering@fi.se

Tekniska specifikationer

Rapportering av transaktioner i finansiella instrument enligt Mifid 2/Mifir sker enligt tekniska specifikationer från Esma.

RTS22 – Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter

Vilka uppgifter som ska rapporteras i transaktionsrapporter (d.v.s. hur fält ska fyllas i) framgår av Bilaga 1 Tabell 2.

Esmas tekniska instruktioner

Esmas frågor och svar om Mifir-rapportering

Filformatvalideringar TRS2 (file validation rules)

Innehållsvalideringar (content validation rules)

XML scheman (zip-fil)

Referensdata

I testmiljön används referensdata från Esma, dock inte alltid de senast publicerade.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-09-21
Laddar sidan