Utländska företags filialverksamhet i Sverige

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) får inrätta en filial i Sverige.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter på svenska eller engelska

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten i Sverige, med uppgift om filialens organisation.
  • uppgift om filialen avser att använda anknutna ombud.
  • uppgift om filialens adress och ansvariga ledning.

Företagets hemlandsmyndighet tillhandahåller, inom EES, standardiserade blanketter för notifieringar om etablering av filial i ett annat land inom EES.

Avgift

FI tar inte ut någon avgift för denna ärendetyp.

Handläggningstid

Två månader efter att FI har mottagit en underrättelse från behörig myndighet i företagets hemland får företaget påbörja sin filialverksamhet i Sverige. Det följer av 4 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

FI kan besluta om att verksamhet får påbörjas tidigare än två månader efter det att underrättelsen mottagits.

Övrig information

Ett företag får bara bedriva sådan verksamhet i Sverige som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.


Senast granskad: 2023-10-17