Finansinspektör – John

John Jacobson arbetar som finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn. Han är övergripande ansvarig för tillsynen över flera försäkrings- och tjänstepensionsföretag. Han följer på olika sätt vad som sker i företagen och har regelbundet möten med dem.

En viktig del av tillsynen av försäkringsföretag är att ha koll på solvensen, det vill säga att företagen har tillräcklig buffert för att kunna klara sina utbetalningar. I det arbetet får John hjälp av solvensexperterna på systeravdelningen Risktillsyn. I samband med ansökningar om nya tillstånd samarbetar han även med juristerna på Försäkringsrätt, den tredje avdelningen på området Försäkring på FI.

– FI är en perfekt arbetsplats. I och med att jag får vara med och ta fram regler och arbeta med tillstånd samt utöva tillsyn, får jag vara med och följa den röda tråden i verksamheten hela vägen.

På FI får du en överblick över hela marknaden, inte bara över ett eller några få företag

– Skillnaden jämfört med att arbeta ute i finansbranschen är att på FI får du en överblick över hela marknaden, inte bara över ett eller några få företag. Sen har du också möjlighet att vara med och påverka reglerna på marknaden.

Förändringsarbetet sker till en betydande del internationellt, främst inom Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa. Bland annat pågår där en översyn av det omfattande regelverket Solvens 2.

– Det är häftigt och väldigt lärorikt att vara med i det här arbetet på EU-nivå. Man måste verkligen sätta sig in i regelverken för att förstå dem, vilket gör att man lär sig och utvecklas otroligt mycket.

Johns arbete innebär en hel del externa kontakter, inte bara internationellt och med de företag han är tillsynsansvarig över. När nya förslag har tagits fram inom EU och lämnats över till Kommissionen blir Regeringskansliet involverat i arbetet, vilket innebär möten med Finansdepartementets tjänstemän. Utöver det är John i sitt arbete även i kontakt med olika branschorganisationer.


Senast granskad: 2022-01-27