FI-forum

Här hittar du filmer och annat material från genomförda FI-forum.

2015

Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

Risker med långvarigt låga räntor i livbolag

2015-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum om resultatet av en undersökning om riskerna i livförsäkringsföretagen till följd av långvarigt låga räntor.

Information inför Solvens 2

FI-forum om aktuella frågor i det fortsatta förberedelsearbetet inför Solvens 2.

Vad gör FI på försäkringsområdet? (2015)

2015-05-27 | FI-forum Försäkring

FI-forum om Finansinspektionens arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades i anslutning till FI-forumet.

Rapportering med XBRL-fil

2015-04-17 | FI-forum Rapportering

Från och med den rapportering som ska lämnas per den 30 juni 2015 kommer det enbart att vara möjligt att rapportera genom att skicka in en så kallad instansfil (XBRL) till FI. Detta FI-forum hölls för rapporteringsansvariga och it-personal i de bolag som inte rapporterade med en så kallad instansfil (XBRL).

Vad gör FI på marknadsområdet? (2015)

2015-03-12 | FI-forum Marknad

FI-forum om Finansinspektionens arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Hur ska Solvens 2-rapporteringen göras?

FI-forum om hur rapportering enligt Solvens 2-regelverket ska göras – sett ur ett praktiskt perspektiv.

2014

Fortsatta förberedelser inför Solvens 2 – några aktuella teman

FI-forum om aktuella teman i det fortsatta arbetet med förberedelser inför Solvens 2.

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

FI-forum om de nya och ändrade föreskrifter som till stor del trädde i kraft den 2 augusti 2014. Föreskrifterna är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen, som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna

2014-06-10 | Eiopa Esma EBA

FI-forum om arbetet i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna Europeiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Strukturerade produkter och konsumentskydd

2014-06-05 | FI-forum

FI-forum om Finansinspektionens iakttagelser från rådgivning och distribution av strukturerade produkter.

Nya regler om styrning och riskhantering

2014-05-20 | FI-forum

FI-forum om de tre nya föreskrifterna och allmänna råden ”Styrning, riskhantering och kontroll”, ”Hantering av operativa risker” och ”Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem”.

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

FI har i sin tillsyn konstaterat brister i hur både försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut genomför sin behovsanalys och lämplighetsbedömning. Vid detta FI-forum presenterades några iakttagelser och slutsatser.

Grundprospekt

2014-01-27 | FI-forum Marknad

Sedan den 1 juli 2012 gäller nya regler om upprättande av grundprospekt. De grundprospekt som kommit in sedan dess visar på osäkerhet om hur vissa av reglerna ska följas. Vid detta FI-forum informerade FI om hur regelverket ska tillämpas samt om FI:s syn på vissa frågor i anslutning till detta.

2013

Nya kapitaltäckningsregler

2013-12-17 | FI-forum

FI-forum om de nya föreskrifterna för kreditinstitut och värdepappersföretag från den 1 januari 2014. FI:s föreskrifter kompletterar en EU-förordning (CRR). EU-reglerna består även av ett direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD 4).

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Finansinspektionens syn och tillämpning av Eiopas riktlinjer för förberedelser inför Solvens 2-regelverket.

Nya regler om diskonteringsränta för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

2013-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum med anledning av de nya regler för den diskonteringsränta som försäkringsföretagen ska använda för att värdera långa åtaganden som pensionsutfästelser. De nya reglerna är tänkta att börja gälla den 31 december 2013 och förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.

Börsbolagens kontroll över insiderinformation

FI-forum om hu börsbolag kan få bättre kontroll över insiderinformation och loggbokshantering.

Nya regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

2013-10-01 | FI-forum Marknad

FI-forum om tillämpningen av de nya reglerna för förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft den 22 juli 2013.

Nya rapporteringskrav för bank och försäkring

2013-08-27 | FI-forum Rapportering

FI-forum om kommande rapporteringskrav från Europeiska bankmyndigheten (Eba) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). De nya kraven, som är tänkta att börja gälla den 1 januari 2014, förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.

Eiopas riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopas, förslag till riktlinjer om förberedelse inför Solvens 2.

2012

Strukturerade produkter

2012-06-20 | FI-forum Marknad

FI har undersökt emittenter och arrangörer av strukturerade produkter. På ett seminarium presenterades resultatet av denna temaundersökning.

Värdepappersinstitut med anknutna ombud

2012-04-19 | FI-forum Marknad

FI-forum om vilka krav som ställs på intern styrning och kontroll, samt utformning av organisationen för värdepappersinstitut som har utsett anknutna ombud.

FI:s vägledning för börsbolag

FI-forum riktat till personer i börsbolag som är intresserade av en genomgång av vägledningen med möjligheten att diskutera dessa frågor med FI

Laddar sidan