FI-forum

Här hittar du filmer och annat material från genomförda FI-forum.

2016

Trafikljusmodellen och tillsynen av tjänstepensionsverksamhet

2016-12-15 | FI-forum

FI-forum om det fortsatta arbetet med trafikljusmodellen och tillsynen av tjänstepensionsverksamhet mot bakgrund av det förslag till ny utformning av modellen som varit på remiss till berörda parter.

Automatiserad rådgivning

Utveckling och innovation på finansmarknaden är i grunden positiv. Det ger företagen större möjligheter att utveckla mer kundanpassade produkter och tjänster. Därmed får konsumenter enklare att utföra olika tjänster på finansmarknaden. Samtidigt medför den snabba utvecklingen både utmaningar och risker för konsumenterna.

Aktiv och passiv förvaltning

FI-forum om fonders aktivitet, avgift och utveckling, hur de hänger ihop och varför de är viktiga för konsumentskyddet.

Grundprospekt

2016-10-27 | FI-forum Marknad

Även om det inte skett några större förändringar på området kommer det en hel del frågor kring grundprospekt. Därför anordnades detta FI-forum.

Aktieprospekt

2016-10-26 | FI-forum Marknad

FI-forum om prospektregelverket, däribland nya riktlinjer för presentation av alternativa nyckeltal samt ny delegerad förordning om bland annat spridning av annonser.

Starkt noteringsklimat i Sverige

2016-10-26 | Nyheter FI-forum Marknad

Finansinspektionen granskar många aktieprospekt jämfört med FI:s motsvarigheter i de andra EES-länderna. Under de två senaste åren har endast tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Frankrike granskat och godkänt fler prospekt än FI.

Krishanteringsdirektivet och återhämtningsplaner

2016-09-27 | FI-forum Marknad Bank

Från och med den 1 januari 2017 ställer FI krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner som beskriver hur de avser att hantera en situation under svår finansiell stress. Detta FI-forum informerade om det nya regelverket.

Övervakning av energimarknaderna

2016-09-23 | FI-forum Marknad

Övervakning av energimarknaderna (el och gas) är ett ansvarsområde för såväl Finansinspektionen (FI) som Energimarknadsinspektionen (Ei). Dessutom kommer Ekobrottsmyndigheten (EBM) att vara delaktig i sin roll som åklagare för flera brott mot de aktuella regelverken.

Nya regler om marknadsmissbruk

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. FI informerade om de nya reglerna.

Vad gör FI på försäkringsområdet? (2016)

2016-05-17 | FI-forum Försäkring

FI om Finansinspektionens arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Inställt: FI-forum om amorteringskrav

2016-04-20 | FI-forum

OBS! Detta FI-forum har ställts in på grund av för lågt intresse. Finansinspektionens styrelse har fattat beslut om ett förslag till föreskrifter om ett amorteringskrav. Förutsatt att regeringen godkänner förslaget kommer föreskrifterna att träda i kraft den 1 juni i år.

Utlagd verksamhet – regelefterlevnad och risk

2016-04-12 | FI-forum

FI redovisar och kommenterar svaren från en enkätundersökning om utlagd verksamhet med fokus på regelefterlevnad och risk inom fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersbolag.

Finansiering av terrorism

Terrorism och finansiering av terrorism står högt upp på agendan i många länder och organisationer runt om i världen. Rapporter om Islamiska statens framgångar, terrordåden i Paris och svenskar som reser för att ansluta sig till terrororganisationer är exempel på en händelseutveckling som bidrar till ämnets aktualitet.

Vad gör FI på marknadsområdet? (2016)

2016-03-10 | FI-forum Marknad

FI-forum om Finansinspektionens arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Vad gör FI på bankområdet? (2016)

2016-02-25 | FI-forum Bank

FI-forum för att ge en övergripande bild av Finansinspektionens tillsynsarbete över banker och kreditmarknadsföretag, mot bakgrund av den tillsynsrapport som publicerades samma dag.

Kommande FI-forum

2016-02-22 | FI-forum

Här hittar du våra inbjudningar till kommande FI-forum.

2015

Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

Risker med långvarigt låga räntor i livbolag

2015-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum om resultatet av en undersökning om riskerna i livförsäkringsföretagen till följd av långvarigt låga räntor.

Information inför Solvens 2

FI-forum om aktuella frågor i det fortsatta förberedelsearbetet inför Solvens 2.

Vad gör FI på försäkringsområdet? (2015)

2015-05-27 | FI-forum Försäkring

FI-forum om Finansinspektionens arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades i anslutning till FI-forumet.

Rapportering med XBRL-fil

2015-04-17 | FI-forum Rapportering

Från och med den rapportering som ska lämnas per den 30 juni 2015 kommer det enbart att vara möjligt att rapportera genom att skicka in en så kallad instansfil (XBRL) till FI. Detta FI-forum hölls för rapporteringsansvariga och it-personal i de bolag som inte rapporterade med en så kallad instansfil (XBRL).

Vad gör FI på marknadsområdet? (2015)

2015-03-12 | FI-forum Marknad

FI-forum om Finansinspektionens arbete på marknadsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Hur ska Solvens 2-rapporteringen göras?

FI-forum om hur rapportering enligt Solvens 2-regelverket ska göras – sett ur ett praktiskt perspektiv.

2014

Fortsatta förberedelser inför Solvens 2 – några aktuella teman

FI-forum om aktuella teman i det fortsatta arbetet med förberedelser inför Solvens 2.

Nya regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar

FI-forum om de nya och ändrade föreskrifter som till stor del trädde i kraft den 2 augusti 2014. Föreskrifterna är en del i det svenska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen, som inom EU införs i form av tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna

2014-06-10 | Eiopa Esma EBA

FI-forum om arbetet i de tre europeiska tillsynsmyndigheterna Europeiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Strukturerade produkter och konsumentskydd

2014-06-05 | FI-forum

FI-forum om Finansinspektionens iakttagelser från rådgivning och distribution av strukturerade produkter.

Nya regler om styrning och riskhantering

2014-05-20 | FI-forum

FI-forum om de tre nya föreskrifterna och allmänna råden ”Styrning, riskhantering och kontroll”, ”Hantering av operativa risker” och ”Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem”.

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

FI har i sin tillsyn konstaterat brister i hur både försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut genomför sin behovsanalys och lämplighetsbedömning. Vid detta FI-forum presenterades några iakttagelser och slutsatser.

Grundprospekt

2014-01-27 | FI-forum Marknad

Sedan den 1 juli 2012 gäller nya regler om upprättande av grundprospekt. De grundprospekt som kommit in sedan dess visar på osäkerhet om hur vissa av reglerna ska följas. Vid detta FI-forum informerade FI om hur regelverket ska tillämpas samt om FI:s syn på vissa frågor i anslutning till detta.

Laddar sidan