FI avslutar undersökning av Q-linea

FI har undersökt om Q-linea AB (publ) har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Undersökningen omfattade frågorna om företaget åsidosatt sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen för 2021 i Esef-format enligt bestämmelserna i 16 kap. 4 och 4 a §§ LV och om den hade kommit in till Finansinspektionen på det sätt som krävs enligt bestämmelsen i 17 kap. 3 § LV.

Slutdatum: 2022-07-06

Företag som undersökts

Q-linea AB

Varför har vi gjort den här undersökningen?

FI kunde endast finna en pdf-version av det aktuella bolagets årsredovisning för 2021 och startade därför en undersökning för att se om det överträtt gällande regler.

Vad har vi kommit fram till?

Finansinspektionen har identifierat vissa brister vad gäller Q-lineas offentliggörande av årsredovisningen 2021, däribland att årsredovisningen i Esef-format inte har offentliggjorts inom den tidsperiod som framgår av 16 kap. 4 § LV. Företaget har, efter att det mottagit Finansinspektionens underrättelse, skyndsamt vidtagit vissa åtgärder.

Efter en samlad bedömning av omständigheter i ärendet och de åtgärder företaget vidtagit anser Finansinspektionens inte att det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.