FI undersöker om tre företag följt reglerna om att offentliggöra årsredovisning i Esef-format

FI ska undersöka om företagen Enquest, Infant Bacterial Therapeutics och Q-linea har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning för 2021 i Esef-format som finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Närmare bestämt gäller det om bolagen har överträtt bestämmelserna i 16 kap. 4 och 4 a §§ och 17 kap. 3 § LV.

Startdatum: 2022-06-08

Vilka företag under tillsyn ska vi undersöka?

  • Enquest Plc
  • Infant Bacterial Therapeutics AB

OBS! Den 6 juli 2022 avslutades undersökningen av Q-linea AB. Se FI har avslutat en undersökning av Q-linea

Varför gör vi denna undersökning?

Enligt LV ska en emittent upprätta års- och koncernredovisning i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning och trädde i kraft den 18 juni 2019. Förordningen ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare.

FI har endast kunnat finna en pdf-version av de här tre bolagens årsredovisningar för 2021 och startar nu därför en undersökning för att se om de har överträtt gällande regler.

Laddar sidan