Avanza Pension får varning och sanktionsavgift

FI ger Avanza Pension en varning för bristfällig hantering av försäkringstekniska avsättningar och rapportering. Avanza Pension ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

FI har undersökt om Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har följt regler för vissa försäkringstekniska beräkningar, dokumentation samt rapportering under perioden januari 2016 till juli 2018.

FI:s utredning visar att bolaget inte har uppfyllt ett stort antal centrala delar i regelverket. Framförallt har detta gällt antaganden som ligger till grund för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna. Regelöverträdelserna har bland annat lett till att det samlade värdet av bolagets avsättningar har blivit för lågt. FI:s utredning visar också att det funnits fel i Avanza Pensions rapportering och att bolaget inte har upprättat och följt styrdokument för rapportering.

I och med att avsättningarna har varit undervärderade har styrelse och ledning i bolaget, samt FI, saknat kunskap om bolagets verkliga solvenssituation. Det har därmed inneburit en försvagning av konsumentskyddet. Styrelse och ledning kan också ha fått en alltför positiv bild av bolagets framtida intjäningsförmåga. FI och externa intressenter har också riskerat att få en felaktig bild av bolaget då det funnits omfattande brister i rapporteringen.

Avanza Pension har dock inlett ett stort förändringsarbete för att rätta till bristerna. Därför ser FI för närvarande ingen anledning att befara att överträdelserna kommer att upprepas. Mot denna bakgrund anser FI att det är tillräckligt att tilldela bolaget en varning, som förenas med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

Läs mer

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan