FI delegerar redovisningstillsynen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Den 1 januari 2019 trädde en ändrad lagstiftning för redovisningstillsyn i kraft. Lagen ger FI möjlighet att överlämna uppgiften att övervaka regelbunden finansiell information hos noterade företag till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. FI:s styrelse har i dag beslutat att ge denna uppgift till Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

– Beslutet syftar till att säkerställa en korrekt finansiell rapportering som kan bidra till att skydda investerare och främja tilltron till marknaden, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nybildat sakorgan under Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. I och med FI:s delegeringsbeslut kommer nämnden från och med i dag att svara för den löpande övervakningen av års- och koncernredovisningar samt av halvårsrapporter från emittenter som omfattas av redovisningstillsyn. Nämnden kommer att granska att dessa finansiella rapporter upprättas i enlighet med gällande regelverk, och vid behov uppmana emittenter att rätta sin redovisning.

FI kommer även fortsatt att vara ytterst ansvarig för redovisningstillsynen i Sverige med befogenhet att ingripa mot överträdelser. Enligt det nya regelverket kan Nämnden för svensk redovisningstillsyn förväntas lämna ärenden till FI huvudsakligen i två fall, dels när emittenten inte samarbetar med nämnden och dels när emittentens överträdelse inte kan betraktas som ringa i lagen om värdepappersmarknadens bemärkelse. FI kommer även fortsatt att representera Sverige i arbetet inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Även nämnden kommer att delta i EU-myndighetens arbetsgrupper för redovisningstillsyn.

I och med delegeringen ska emittenter som i dag skickar in sina regelbundna finansiella rapporter till FI även skicka dem till nämnden. Detta lagkrav omfattar års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn kommer att bestå av en ordförande, en vice ordförande samt fem ledamöter. Det kommer även att finnas en kanslichef. Närmare information om nämndens sammansättning kommer att publiceras på dess webbplats (www.redovisningstillsyn.se).

Enligt lagens övergångsregler gäller fortfarande äldre bestämmelser för regelbunden finansiell information som offentliggjorts före den 1 januari 2019. Detta innebär att det fortfarande är börserna respektive FI som ansvarar för denna övervakning.

Frågor om redovisningstillsyn kan ställas till finansiellinformation@fi.se.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan