Bankutdelning lämplig först när läget stabiliserats

När krisen kom med full kraft i våras krävdes snabba och extraordinära åtgärder. FI sänkte bland annat det kontracykliska buffertkravet för bankerna och uppmanade dem samtidigt att avvakta med utdelningar tills läget hade klarnat. Under hösten har FI upprepat budskapet till bankerna att inte göra några utdelningar under 2020.

Det ekonomiska läget har förbättrats sedan i våras, även om risken för bakslag är långt ifrån borta. Den senaste tidens utveckling med kraftigt ökad smittspridning och nya restriktioner kan ha en negativ inverkan på efterfrågan och investeringsviljan och dämpa återhämtningen. Det innebär att osäkerheten om framtiden alltjämt är betydande.

Bankerna uppvisar fortsatt god lönsamhet och stark kapitalisering. Kreditkvaliteten i deras låneportföljer bedöms för närvarande vara tillfredsställande. Osäkerheten om hur bankerna kan komma att drabbas av coronakrisen förefaller vara mindre än tidigare, även om den långtifrån är över.

− Om återhämtningen fortsätter in i 2021, osäkerheten inte ökar och bankerna fortsätter att uppvisa sund kreditkvalitet är det rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning. Men jag vill verkligen betona att det förutsätter att läget och framtidsutsikterna har stabiliserats, att bankernas motståndskraft mot ogynnsamma ekonomiska utfall hålls uppe och att kreditförsörjningen fungerar. Bankerna har hittills varit en del av lösningen i krisen och det är viktigt att det så förblir, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Vad gäller FI:s syn på utdelningar under nästa år kommer utvecklingen från och med nu att bli avgörande. FI kommer att analysera läget löpande och delta aktivt i den internationella tillsynsdiskussionen om vad som är lämpliga rekommendationer.

Erik Thedéen kommer att tala mer om detta i ett anförande på konferensen Di Bank i eftermiddag. Anförandet kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats.

Presstjänst


(Ej sms)