FI om likviditetstäckningskvoten (LCR) för svenska banker

FI vill under rådande omständigheter klargöra att myndigheten kommer att tillfälligt tillåta att banker underskrider kravet på likviditetstäckningskvot (LCR) för enskild valuta och för totala valutor.

Spridningen av coronaviruset får ekonomiska konsekvenser för företag och hushåll runt om i världen och påverkar också det finansiella systemet. FI har sänkt det kontracykliska kapitalbuffertkravet och Riksbanken har infört en ny lånefacilitet för att bankerna ska hålla igång utlåningen till företag och hushåll så att produktion, investeringar och konsumtion kan upprätthållas i det utsatta ekonomiska läget.

EU:s bankreglering innebär att det ställs krav på bankerna att hålla buffertar av kapital och likviditet. Motivet för buffertarna är att bankerna ska kunna utnyttja dem om det krävs för att upprätthålla bankverksamheten vid ekonomisk nedgång och finansiella påfrestningar.

FI vill under rådande omständigheter klargöra att myndigheten kommer att tillfälligt tillåta att banker underskrider kravet på likviditetstäckningskvot (LCR) för enskild valuta och för totala valutor. Syftet med denna tillsynsåtgärd är att inte begränsningar i likviditetskravets utformning ska försvåra en sund finansieringsverksamhet för bankerna i det aktuella läget. Åtgärden ska ses i ett sammanhang med de andra åtgärder som FI och Riksbanken nyligen vidtagit för att främja kreditförsörjningen i samhällsekonomin. Europeiska bankmyndigheten (EBA) har också framhållit att de nationella tillsynsmyndigheterna ska verka för att undvika fragmentering av finansieringsmarknaderna.

Den bank som underskrider eller förväntar sig att underskrida kravet på likviditetstäckningskvot (LCR) på total nivå eller i någon enskild valuta är på vanligt sätt skyldig att rapportera detta till FI.

Presskontakt
070-300 47 32

Laddar sidan