Konsumentskyddsrapport 2022

Osund kreditgivning och provisioner vid försäljning av finansiella instrument. Det är de högst prioriterade riskerna för Finansinspektionens (FI) konsumentskyddsuppdrag 2022.

Vi ser fortfarande risker på konsumtionslånemarknaden med att konsumenter får krediter som de inte har förutsättningar att betala tillbaka. Det kan i förlängningen leda till överskuldsättning.

I årets konsumentskyddsrapport trycker FI på vikten av ordentliga kreditprövningar. De ska baseras på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden så att hen kan betala tillbaka sitt lån och samtidigt ha en rimlig levnadsstandard. Om lånet har förmedlats av en låneförmedlare kan kreditgivaren behöva komplettera förmedlarens insamlade uppgifter.

Trots en viss förbättring fortsätter värdepappersinstitut och försäkringsföretag att ta emot stora provisionsbelopp från produktbolag, framför allt fondbolag, både vid distribution med rådgivning och utan rådgivning. Vi bedömer att det finns en fortsatt risk för skadliga intressekonflikter med anledning av provisioner.

Allt fler konsumenter vänder sig till FI och klagar över att banker nekar dem att öppna betalkonto eller att de får sitt betalkonto spärrat eller avslutat. De får sedan stora problem att klara vardagen. I många fall beror bankernas agerande på att de anser sig ha bristande kundkännedom enligt penningtvättsregelverket. Vi understryker att det alltid måste göras en noggrann individuell bedömning av konsumentens kontoansökan.

En del konsumenter som vänder sig till FI har haft svårt att få kontakt med företagens klagomålsansvariga eller inte har hänvisats dit. Det är viktigt att informationen om vart konsumenten kan vända sig är tydlig och att det är lätt att kommunicera med företaget kring det problem som uppstått.

FI ska under 2022 analysera om försäkringsföretag höjer lojala försäkringstagares försäkringspremier för hem-, villa- och bilförsäkring mer än för andra försäkringstagare i samma riskgrupp. Under året kommer vi också att ha en dialog med fondbolagen med anledning av vår analys av aktivitetsgraden i fonder. Av 28 fonder som analyserades bedömdes 19 vara potentiella så kallade dolda indexfonder. Några av dessa tillhör de största fondbolagen på marknaden. I rapporten varnar FI dessutom för investeringsbedrägerier, som har ökat kraftigt på senare år, och för riskerna med att investera i kryptovalutor.

Vi uppmärksammar även behovet av nya regler för hur likviditeten i vissa fonder ska kunna säkras, och nya regler för hur ränteskillnadsersättningen ska beräknas när en konsument vill lösa sitt bolån i förtid.