FI publicerar den tredje Bankbarometern för 2020

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag.

Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges vanligtvis ut en gång i halvåret, men i år gav FI ut en extra utgåva. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under första halvåret 2020.

Den totala utlåningen till allmänheten i Sverige steg under det första halvåret 2020. Ökningen var främst driven av företagssegmentet som ökade med 7,6 procent. Retailbankerna fortsatte att växa på bolånemarknaden. Deras andel av nyutlåningen sjönk dock under det första halvåret i år för att istället öka hos storbankerna och sparbankerna.

Samtidigt minskade lönsamheten för de svenska bankerna under det första halvåret 2020. Justerat för FI:s sanktionsavgifter för Swedbank och SEB var dock förändringen betydligt mindre påtaglig. Relativt många banker (framförallt storbankerna och konsumtionskreditföretagen) redovisade högre kreditförlustreserveringar för förväntade effekter av pandemin. Högre kostnader och lägre bolånemarginaler var ytterligare faktorer som påverkade lönsamheten.

Lönsamheten var dock högre än för övriga nordiska storbanker, som tog ännu större kreditförlustreserveringar. Andelen problemlån ökade något, men befann sig fortfarande på låga nivåer. Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital ökade till följd av en ökad kundaktivitet i samband med hög volatilitet på aktiemarknaderna.