Stabiliteten i det finansiella systemet (2021:1)

Ekonomin fortsätter att återhämta sig. Stödåtgärder har varit nödvändiga för att påskynda återhämtningen. Men i takt med att ekonomin stärks behöver de successivt fasas ut. Det gäller i första hand stödåtgärder som riskerar att bygga upp stabilitetsrisker.

Den ekonomiska återhämtningen väntas ta fart framöver, bland annat till följd av att vaccinationerna möjliggör att samhällen åter öppnar upp. Men den ekonomiska nedgången har varit kraftig, och det är fortfarande en lång väg tillbaka till det läge som rådde innan pandemin, exempelvis är arbetslösheten fortsatt hög.

Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av krisen och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan en del åtgärder bidra till ökade stabilitetsrisker, bland annat i form av ett allt högre risktagande och stigande skulder. I takt med att ekonomin stärks behöver därför den mycket expansiva ekonomiska politiken gradvis normaliseras. Det bör först och främst ske genom att avveckla de åtgärder som direkt bidrar till att pressa ner riskpremier, och som därmed skapar incitament för olika aktörer att ta mer risk. Finanspolitiska åtgärder som mer direkt stöttar sektorer som har drabbats hårt av krisen bör däremot inte dras tillbaka för tidigt, eftersom det kan dämpa den ekonomiska återhämtningen.

För Finansinspektionens (FI) del skiftar fokus gradvis mot att återuppbygga motståndskraften i det finansiella systemet inför framtida kriser. I närtid handlar det om att vi avslutar pausen i amorteringskravet och att vi gradvis kommer höja den kontracykliska kapitalbufferten. Målsättningen är att inleda höjningarna under andra halvåret 2021. Samtidigt kommer FI fortsätta arbeta för att stärka företagsobligations- och fondmarknadens motståndskraft. Bland annat behöver fondbolagen bli bättre på att hantera likviditetsrisker. FI publicerar därför i dag en rapport som pekar ut likviditetsverktyg som kan bidra till en stabilare obligationsmarknad.

Den syn på bankernas utdelningar som FI kommunicerade i ett pressmeddelande i december 2020 gäller fortfarande. Givet att den ekonomiska återhämtningen fortsätter och att bankerna kan upprätthålla kreditförsörjningen, avser FI att inte förlänga den nuvarande rekommendationen som begränsar bankers utdelningar och som gäller till september. FI:s definitiva ställningstagande samordnas enligt gällande praxis med motsvarande bedömningar som kommer att göras av den Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).