FI-tillsyn 1: Erfarenheter från penningtvättstillsynen 2016–2017

FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt arbete mot penningtvätt. Men mer behöver göras.

I denna rapport redogör FI för sina erfarenheter från de senaste årens tillsyn av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

FI har under åren 2016-2017 undersökt efterlevnaden av penning-tvättsregelverket i ett sjuttiotal banker, sparbanker, kreditmarknadsbolag och penningöverförare. Undersökningarna som har genomförts utgår från det tidigare regelverket från 2009, men de slutsatser och vägledningar som framgår av rapporten gäller även utifrån det nya regelverket som infördes 2017.

FI bedömer att företagen överlag har system, rutiner och dokumentation på plats, men att det i flera fall funnits brister i analys, bedömningar, uppföljning och åtgärder.

FI bedömer också att företagens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förbättrats under senare år. Men företagen behöver utveckla arbetet ytterligare för att se till att interna regelverk och processer är tydligt verksamhetsanpassade och får den effekt som de var tänkta att ge. Arbetet med att motverka penningvätt och finansiering av terrorism måste vara ett ständigt pågående arbete. För att arbetet ska få effekt behöver hela kedjan av åtgärder hänga ihop och hela tiden uppdateras utifrån nya förutsättningar. Detta är också en förutsättning för ett effektivt övervakningssystem.

FI har noterat att företagens allmänna riskbedömning inte alltid i tillräcklig omfattning kartlägger riskerna för samtliga typer av kunder, produkter, tjänster och distributionskanaler.

FI:s undersökningar har också visat att företagen inte alltid vidtar tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom. I flera fall saknas till exempel uppgift om syfte och art, riskklassificering av kunderna och uppgift om verklig huvudman.

Avvikande beteenden eller transaktioner som leder till misstanke om penningtvätt ska rapporteras till Finanspolisen. FI har noterat att företagens övervakningssystem inte utvärderas regelbundet, vilket behövs för att de avvikande beteendena och transaktionerna ska upptäckas och rapporteras i önskad omfattning.


Detta är första rapporten i en numrerad serie som behandlar genomförda undersökningar och annan tillsyn som FI utför. Genom rapporterna informerar FI om vilka iakttagelser och bedömningar som FI gjort och om sina förväntningar i olika frågor. Detta kan vara till stöd för företagen i deras verksamhet.

Laddar sidan