Ställningstagande: Obligationsfinansierad kreditgivning

I detta ställningstagande behandlar FI vad som avses med att ta emot återbetalningspliktiga medel enligt 1 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Sammanfattning

Ett företag som finansierar kreditgivning genom att ge ut obligationer behöver tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om inte obligationerna förenas med en överlåtelsebegränsning som säkerställer att obligationerna varken vid utgivningstillfället eller senare kan komma att innehas av allmänheten.

Frågeställning

I detta ställningstagande behandlar vi vad som avses med att ta emot återbetalningspliktiga medel enligt 1 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Krävs det för att tillståndsplikt inte ska föreligga att företaget i sin finansiering av kreditgivningen säkerställer att ingen som ingår i den krets som avses med begreppet allmänheten kan förvärva en fordran mot företaget?

Gällande rätt

Ett företag ska enligt 2 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ha Finansinspektionens tillstånd för att få driva finansieringsrörelse. Med finansieringsrörelse avses bland annat verksamhet som består av kreditgivning som finansieras genom att företaget tar emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten.

Till återbetalningspliktiga medel som omfattas av bestämmelsen hör bland annat räntebärande skuldebrev i form av obligationer. Värdepapper som är förlustabsorberande, till exempel aktier eller fondandelar i form av vinst- och kapitalandelslån, anses normalt inte vara sådana återbetalningspliktiga medel. I begreppet allmänheten ingår privatpersoner och alla företag utom finansiella företag. Till finansiella företag räknas svenska banker, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och finansiella institut. Även dessa företagstypers utländska motsvarigheter räknas som finansiella företag. Till allmänheten räknas inte stat och kommun (Prop. 2002/03:139 s. 513 och 565).

Bedömning

Enligt Finansinspektionen är det övergripande syftet med definitionen av finansieringsrörelse att förhindra att den som ingår i begreppet allmänheten finansierar kreditgivning för aktörer som inte har tillstånd att driva finansieringsrörelse. Myndigheten bedömer att detta rimligen bör gälla under hela den period då det kreditgivande företaget driver sin verksamhet.

Ett företag som saknar tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse behöver som utgångspunkt ansöka om ett sådant tillstånd för att kunna finansiera kreditgivning genom att ge ut till exempel obligationer. Endast om företaget kan säkerställa att obligationerna varken vid utgivningstillfället eller senare kan komma att innehas av allmänheten behöver företaget inget tillstånd.

Det är möjligt att förena en obligation med en överlåtelsebegränsning som säkerställer att de utgivna återbetalningspliktiga medlen inte kan förvärvas av någon som ingår i begreppet allmänheten vid såväl nyteckning som handel i andra hand. En sådan begränsning medför dock att obligationerna inte kan tas upp till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) som i dag drivs i Sverige. Det beror på att värdepapper måste vara fritt överlåtbara för att kunna tas upp till sådan handel (15 kap. 2 § lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden och regelverken på de olika handels-platserna).

Detta rättsliga ställningstagande gäller tills vidare.

Är ni ett företag som omfattas av ställningstagandet?

Frågor med anledning av detta ställningstagande kan riktas till FI via finansinspektionen@fi.se.

Laddar sidan