FFFS 2018:4

Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Gäller från 2018-05-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar bland annat det system med lämpliga åtgärder och kontroller som en betaltjänstleverantör ska ha för att hantera sina operativa risker och säkerhetsrisker. De innehåller även regler om rapportering till FI. Föreskrifterna gäller för alla typer av betaltjänstleverantörer, vilket innebär att såväl banker, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, kreditmarknadsföretag, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare omfattas.

Föreskrifterna genomför tillsammans med lagar EU:s andra betaltjänstdirektiv i svensk rätt. Direktivet syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och att skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. FI:s föreskrifter (FFFS 2017:1) om vissa betalkonton upphävs och bestämmelserna överförs i stället till föreskrifterna om verksamhet för betaltjänstleverantörer.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att en betaltjänstleverantör endast ska rapportera relevanta incidenter till FI, det vill säga sådana som har klassificeras som allvarliga. Ändringarna innebär också att FI ska få ta del av relevant information om de grundläggande orsakerna till incidenterna samt vilka åtgärder företagen avser att vidta för att de inte ska upprepas. Ändringarna är föranledda av att Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat sin riktlinje för rapportering vid allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet.

Ändringarna gäller från den 1 april 2022. ändr. 2022:6

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med betaltjänster. Ändringarna innebär bland annat att reglerna om rapportering av svikliga förfaranden anpassas till EBA:s riktlinjer på området, samt att det tydligare vilken information som en betaltjänstleverantör ska lämna om sina rutiner för byte av betalkonto. ändr. 2019:14

Dokument

Ändringar

Laddar sidan