Globalt

Globala problem kräver globala lösningar. Därför driver vi hållbarhetsarbetet framåt tillsammans med andra tillsynsmyndigheter runt om i världen.

Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans

I den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, samarbetar fler än 100 tillsynsmyndigheter om gemensamma principer och standarder för en stabil och välfungerande värdepappersmarknad som erbjuder ett starkt investerarskydd. Iosco har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en global standard för hållbarhetsredovisning. FI:s gd Erik Thedéen är ordförande för denna grupp. Arbetsgruppen har i uppdrag att förbättra hållbarhetsrelaterad information från företag och kapitalförvaltare. Det kommer att göra det möjligt för finansiella företag att prissätta hållbarhetsrisker och -möjligheter, och utifrån det kanalisera kapital bort från ohållbara till hållbara verksamheter.

Nätverket för klimat och finansmarknad (NGFS)

NGFS är ett globalt nätverk av finansiella tillsynsmyndigheter och centralbanker som vill bidra till att finansiella företag och myndigheter integrerar klimat- och miljörelaterade risker i sitt arbete. Inom nätverket har FI bland annat lett ett arbete med att analysera hur banker världen över tar hänsyn till klimatrelaterade risker i sin utlåning, och hur de arbetar med att bedöma dessa risker i sina krediter. Nätverket har också publicerat rapporter om hur myndigheter kan integrera riskerna i stabilitetstillsynen och om hur klimatscenarier kan användas för att bedöma klimatrelaterade makroekonomiska och finansiella risker.

NGFS grundades 2017 av sju centralbanker och FI. I dag ingår runt 105 centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter världen över i nätverket. Riksbanken är medlem i NGFS sedan 2019.

Baselkommittén

Baselkommittén för banktillsyn tar fram globala standarder, riktlinjer och rekommendationer för tillsyn och reglering av banker. FI har inom kommittén bland annat deltagit i ett arbete för att belysa hur klimatrisker överförs till det finansiella systemet och vilka metoder som kan användas för att mäta riskerna. Den arbetsgrupp som har utfört detta, Task Force on Climate-related Financial Risks (TFCR), gör nu en översyn av hur Baselregelverket – som är den gemensamma grunden för tillsyn av banker världen över – är anpassat för att hantera klimatrelaterade finansiella risker. Även i detta arbete deltar FI aktivt.

Senast granskad: 2022-02-07
Laddar sidan