Frågor och svar

Bank- och kredit

EU-rapportering

Från och med vilket referensdatum ska EBA-version 2.9 tillämpas för olika moduler (rapporter)?

2020-03-31:
Kapitalbaskrav – COREP_OF (F841)
Stora Exponeringar – COREP_LE (F842)
Bruttosoliditet – COREP_LR (F858)

2020-04-30:
Likviditetstäckning – COREP_LCR, COREP_LCR_DA (F844 och F857)
ALMM – COREP_ALM (F848)

2020-06-30:
Stabil finansiering – COREP_NSFR (F843)
Finansiell information - FINREP (F845)

Läs mer:

Reporting framework 2.9 (EBA)

Vilka uppgifter ska rapporteras för resolutionsplaneringen 2020?

Som grundregel rapporterar alla institut (eller för koncerner, moderföretag inom EES), som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, uppgifter för resolutionsplanering i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624. Omfattningen av rapporteringen kan dock skilja sig åt.

Institut som omfattas av förenklade skyldigheter, enligt beslut från Riksgälden, ska exempelvis endast rapportera en delmängd av uppgifterna.

Andra institut, som enligt Riksgäldens bedömning bedriver verksamhet som är kritisk för den finansiella stabiliteten, ska, med stöd av artikel 7 i genomförandeförordningen, rapportera information utöver den som specificeras i förordningen.

Vilka uppgifter som respektive institut ska rapportera för resolutionsrapporteringen 2020 framgår av Riksgäldens dokument Rapportering för resolutionsplanering 2020.

I regelverket för rapportering, som EBA arbetar med, sker det både förändring av befintlig rapportering och att det tillkommer nya krav. Hur hittar jag information om när och i vilken rapporteringsversion olika ändringar genomförs?

Från och med version 2.9 arbetar EBA med att olika rapporter börjar gälla per olika referensdagar, så kallade modulreleaser.

Information om respektive version finns på denna sida på EBA:s webbplats: EBA reporting frameworks.

Den nationella MREL-rapporten följer samma version som rapportering av resolutionsplanering.

Gäller särskild rapportering för filialer?

Utländska bankfilialer ska utöver den nationella rapporteringen och rapportera förluster på utlåning med säkerhet i fastighet enligt CRR artikel 101.

Vilka ska rapportera Finansieringsplaner?

Rapportering av finanseringsplaner enligt EBA guideline GL 2014/14 ska lämnas av de företag som fått särskild instruktion av Finansinspektionen.

Vilka ska rapportera Portfölj bank?

Rapportering av portfölj bank enligt CRD 4 artikel 78 ska lämnas av konsoliderad situation eller företag som fått särskild instruktion.

FI kan komma att ompröva detta i framtiden för att även inkludera solobolag inom Sverige.

Gör FI någon avstämning av FINREP mot andra rapporter, t.ex. årsredovisningen?

Det sker ingen automatiserad avstämning, men FI använder alla rapporter som finns att tillgå i sin tillsyn, oavsett om den är inskickad till FI i den periodiska rapporteringen eller inte.

Hur påverkas vi av EBA:s rekommendation om så kallad LEI-kod?

Finansinspektionen följer EBA:s rekommendation om LEI-koder för identifiering av rapporterade bolag. Samtliga företag ska ha en LEI-kod.

FI rekommenderar inte någon särskild utgivare utan konstaterar att det finns både utländska och en svensk utgivare. Det går bra att vända sig till vilken som helst av dessa utgivare då det är ett globalt kodsystem..

Hur ska vi rapportera en exponering mot Kommuninvest?

En exponering mot Kommuninvest är en institutsexponering med en garanti från ett antal svenska kommuner. I mallen C 27.00 ska därför Kommuninvest uppges som en motpart men ni ska dessutom ange "kommuner" som en motpart eftersom ni har en direkt exponering mot Kommuninvest och en indirekt exponering mot ett antal Svenska kommuner.

FI anser inte att det är nödvändigt att namnge alla kommuner som garanterar exponeringar mot Kommuninvest utan en rad räcker. I mall C.28 och C29 ska exponeringen redovisas brutto på två rader, en rad för Kommuninvest och en rad för Kommunerna. Lägg märke till att exponeringen mot Kommuninvest är en direkt exponering som reduceras i kolumn 280 med kreditriskskydd i form av kommungarantin. Exponeringen mot Kommunerna är en indirekt exponering som reduceras i kolumn 320.

Hur ställer jag frågor om EU-kraven för rapportering?

På EBA:s webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra institut ställt. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven.

Frågor och svar om enhetligt regelverk (EBA)

FI har inte möjlighet att precisera kravet för varje enskilt institut. Frågor om likviditetsrapporting kan skickas till likviditetsrisk@fi.se, övriga frågor om rapportering inom COREP-regelverket skickas till kapital@fi.se, frågor om rapportering inom FINREP-paketet kan skickas till rapportering_bank@fi.se och rapporteringstekniska frågor kan skickas till rapportering@fi.se.

När rapporterar FI uppgifter till EBA?

Enligt EBA:s beslut (EBA/DC/2015/090) om rapportering från FI till EBA så har FI tio arbetsdagar, efter sista rapporteringsdag, på sig att skicka in kvalitetssäkrad data. Inom den tiden ska bolagen hunnit göra eventuella ändringar av rapporterad data. Eventuella revideringar ska ha inkommit till EBA senast inom ytterligare 5 arbetsdagar dvs, 15 arbetsdagar efter sista rapporteringsdag.

Ska Finrep bara rapporteras av noterade företag?

Vad gäller värdepappersbolag ska bolaget vara noterat för att träffas av kraven. Rapportering sker enbart på gruppnivå.

Till vem rapporterar filialer förluster på utlåning med säkerhet i fastighet?

Rapportering av förluster på utlåning med säkerhet i fastighet är den enda rapport enligt CRR som ska rapporteras av filialer. Har bolaget filial i andra länder ska ni rapportera till det landets tillsynsmyndighet. Utländska bankfilialer i Sverige rapporteras således till Finansinspektionen.

Var finns information om gränsvärden för Finrep?

Baserat på gränsvärden finns regler för när man ska börja respektive sluta rapportera i genomförandeförordning (EU) 680/2014, Kapital 2, Artikel 4.
Gränsvärden för rapportering av Finrep mall 20-22 finns i ovanstående förordning, Kapital 3, Sektion 2, Artikel 9 p. 2 (d-f).

Vilka bolag i en koncern ska rapportera Intecknade tillgångar?

Rapportering av Intecknade tillgångar enligt CRR artikel 100 gäller för samtliga bolag under tillsyn.

Vilka företag ska lämna vilka mallar i Finrep?

Mall 1-19 ska lämnas kvartalsvis av alla företag.

Mall 20-22 ska lämnas kvartalsvis för de företag som uppfyller tröskelvärden enligt ITS:en (EU förordning nr 680/2014) om rapportering Artikel 9 punkt 2 d-f.

Mall 30-31 ska lämnas halvårsvis av alla företag.

Mall 40-46 ska lämnas årsvis av alla företag.

Vilka ska rapportera ALMM?

Alla kreditinstitut samt de värdepappersbolag som auktoriserats att tillhandahålla de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som anges i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

Vilka ska rapportera ALMM per månad respektive per kvartal?

Företag får rapportera en gång per kvartal om de uppfyller samtliga följande villkor:

Institutet ingår inte i någon grupp med dotterbolag eller moderinstitut etablerade i andra jurisdiktioner än sin behöriga myndighet.

Förhållandet mellan enskilda instituts balansomslutning och summan av alla enskilda instituts balansomslutningar i respektive medlemsstat understiger 1 %* under de två på varandra följande åren före rapporteringsåret. Institutet har totala tillgångar, beräknade i enlighet med rådets direktiv 86/635/EEG (*), på mindre än 30 miljarder euro.

Samtliga övriga företag ska rapportera en gång per månad på individuell och konsoliderad grund.

* En procent av den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning uppgick 136,1 miljarder kronor per 2018-12-31 och 132,9 miljarder kronor för 2019-12-31. (I begreppet den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning ingår företagskategorierna bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, medlemsbanker, skeppshypotek, sparbanker, utländska kreditmarknadsbolagsfilialer och utländska bankers filialer)

Är rapportering av "Nature of report" en obligatorisk uppgift?

Ja, det är en obligatorisk uppgift för att rapporten ska kunna godkännas.

Är återköp av ett förlagslån tillståndspliktigt?

Återköp av förlagslån är enligt CRR tillståndspliktigt, se artikel 77 CRR.

Om jag behöver revidera en rapport med referensdatum före 2020-12-31. Vilken identifierare ska jag då ange i min XBRL-fil?

Banker och kreditmarknadsbolag som reviderar rapportering med ett referensdatum före 2020-12-31 kan använda antingen institutnummer eller LEI-kod som identifierare.

Berörs bankfilialer av övergången från institutnummer till LEI-kod som identifierare?

Nej, ändringen berör bara banker och kreditmarknadsbolag då rapportering för dessa bolag kommer att skickas vidare till EBA.

Enligt en nyhet publicerad den 28 oktober 2020 ska samtliga banker och kreditmarknadsbolag från och med referensdag 31 december 2020 använda LEI-kod som identifierare i XBRL-filen istället för institutnummer. Vad ska då tekniskt ändras i den XBRL-fil som rapporteras?

Det är endast i context/entity/identifier som scheme ska ändras till "http://standards.iso.org/iso/17442" och där ska värdet ändras till LEI-koden.

Ett exempel: <identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">12345678901234567890</identifier>

Går det bra att använda LEI-kod som identifierare i rapporteringen per referensdag 2020-11-30?

Ja, det går bra.

Från vilket referensdatum går det att använda LEI-koder som identifierare i testsystemet?

Det går att använda redan nu.

"Inget att rapportera" försvinner från årsskiftet 2020/2021. Vilka uppgifter måste jag rapportera för att kunna skicka in en "tom" XBRL-fil?

Mallen 00.01 (Nature of Report) som innehåller uppgifter om redovisningsmetod och rapportnivå är de uppgifter som alltid måste lämnas för att även kunna få en tom rapport godkänd.

Vad är en "filing indicator"?

När rapportering till FI skickas in som en XBRL-fil är "filing indicator" en kod som indikerar vilken intention rapportören har med varje specifik mall i en rapport. En "filing indicator" kan vara positiv, negativ eller inte rapporteras.

Läs en mer utförlig beskrivning av hur "filing indicators" fungerar i dokumentet "Valideringsregler för rapportering enligt EBA-taxonomi" på sidan Bank och kreditmarknadsbolag.

Vad innebär utfallen av kontrollerna av "filing indicators"?

De EU-reglerade rapporteringsblanketterna baseras på förordning (EU) nr 680/2014 samt EBA:s riktlinjer. Som utgångspunkt ska samtliga mallar i blanketterna rapporteras. Från detta undantas mallar som inte är relevanta (om man till exempel inte bedriver en viss verksamhet eller saknar vissa tillstånd), mallar som enligt ett gällande regelverk uttryckligen inte ska rapporteras eller där bolaget inte uppfyller regelverkets gränsvärden. De mallar som därefter kvarstår är obligatoriska och ska enligt EBA:s filing rules rapporteras med en positiv filing indikator. Se även dokumentet "Valideringsregler för rapportering enligt EBA-taxonomi", på sidan Bank och kreditmarknadsbolag.

Mallar som är obligatoriska ska i XBRL-fil rapporteras med en positiv filing indikator. Det betyder att bolaget indikerar att man rapporterar mallen. Dock kan mallen i händelse av att man inte har något att rapportera, rapporteras med siffran noll.

Det kan förekomma fyra olika utfall i kontrollerna.

  1. En obligatorisk mall saknas. Bolaget har i den inskickade filen inte rapporterat en mall som är obligatorisk.
  2. En obligatorisk mall har inte en positiv filing indicator. Detta är inte en tillåten kombination då en obligatorisk mall alltid ska rapporteras.
  3. En mall som inte ska rapporteras har lämnats med en positiv filing indicator. Det är inte en tillåten kombination att lämna en mall som inte ska rapporteras.
  4. En obligatorisk mall har lämnats för fel period. Det är inte tillåtet att t.ex. lämna en halvårsmall vid rapporteringen av kvartal 1 och 3.

Läs mer: Bank och kreditmarknadsbolag

Vad innebär utfallen av kontrollerna av stora exponeringar?

Kontrollerna baseras på förordning (EU) nr 680/2014, instruktioner för rapportering av Stora Exponeringar och Koncentrationsrisk i bilaga IX del 2 punkt 5.1. Rapportering av motpartens hemvist, motpartens sektor och Nace-kod ska göras i mall C27.00 kolumn 040, 050 och 060 enligt instruktionerna. Undantagen från denna rapportering görs för grupper, och inte för de kunder som ingår i grupper. Utfallet av en kontroll på kolumn 040, 050 eller 060 i mall C27.00 kan därför bero på brister i mall C27.00, C29.00 eller i båda mallarna.

Vad innebär utfallen av kontroller av LEI-koder?

Enligt EBA:s rekommendation EBA/REC/2014/01 bör institut (kreditinstitut och värdepappersbolag) som omfattas av rapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 ha en LEI-kod. I rapporteringen ska därför en LEI-kod användas t.ex. som identifierare av en motpart eller vid en beskrivning av institut som ingår i en rapporteringsmall där ett kreditinstitut eller värdepappersbolag som omfattas av rapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 finns med. Förklaringen till ett utfall är att LEI-kod saknas i någon av de rapporter där vi bedömer att en sådan kod ska finnas.

Vad innebär utfallen av FI:s gränsvärdeskontroller?

Det finns i olika regelverk ett antal rapporteringskrav som styrs av uppsatta gränsvärden. I förordning (EU) nr 680/2014 samt instruktioner för de olika rapporteringskraven, som finns i bilagor till förordningen, finns de olika gränsvärdena specificerade.

Gränsvärden kontrolleras för tillfället i rapportering av Bruttosoliditet, Finansiell rapportering (FINREP) och Intecknade tillgångar.

I de fall där det finns ett uttalat rapporteringskrav av en eller flera uppgifter får inte fältet för uppgiften lämnas tomt. Istället ska siffran noll rapporteras om man inte har något att rapportera. Ett exempel är rapportering av Bruttosoliditet i punkt 14 i bilaga XI i förordning (EU) nr 680/2014 där ett antal uppräknade uppgifter måste rapporteras.

FI har i sin granskning inte tagit hänsyn till in- och utträdeskriterier enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 680/2014.

Övriga frågor

Finns det någon tidsgräns för när man kan göra revideringar?

Nej, systemet för inrapportering tillåter revideringar av äldre rapporter. En förutsättning för att en rättning ska godkännas är att den inte bryter mot någon valideringsregel. FI uppmanar företaget att, utan dröjsmål, korrigera redan rapporterade uppgifter om någon ändring har skett.

Företagets uppgifter ska därför överensstämma med de uppgifter som är rapporterade till FI.

Hur lång tid kommer kvalitetsgranskningen att ta i anspråk?

För de företag vars data i ett första skede ska rapporteras vidare till EBA är vår målsättning att granskningen kommer att göras inom högst två veckor. För andra företag kan det ta längre eller kortare tid. Vi kommer att granska inrapporterad data löpande, men tiden som tas i anspråk för detta kommer att variera beroende på vilken typ av avvikelser vi hittar, vilka åtgärder som vi måste vidta, vilka personer på FI som kommer att bedöma avvikelsen mm.

Vad innebär att rapportera "i god tid"?

Rapportering enligt regelverket innebär att ett antal valideringsregler ska vara uppfyllda innan rapporteringen kan lämnas. För att inte riskera att, nära sista rapporteringsdag, hamna i en situation där valideringsproblem stoppar rapporteringen ser vi en fördel i att börja i god tid. Har man en egen valideringsprocessor kan man själv göra en validering och därmed undvika att rapporteringen inte går igenom de uppsatta kontrollerna. Observera att rapporten är att anses inskickad när den blivit godkänd utan valideringsfel och att statusen ändrats till "Rapport klar" i systemet Periodisk rapportering via webb.

Betaltjänster

Var hittar jag information om rapportering för bolag som erbjuder betaltjänster?

Mer information om rapportering för bolag som erbjuder betaltjänster finns på sidan Rapportering/Betaltjänster.

Bostadskrediter

Var hittar jag information om rapportering för bolag som erbjuder bostadskrediter?

Mer information om rapportering för bolag som erbjuder betaltjänster finns på sidan Rapportering/Bostadskrediter.  

Elektroniska pengar

Var hittar jag information om rapportering för bolag som ger ut elektroniska pengar?

Mer information om rapportering för bolag som ger ut elektroniska pengar finns på sidan Rapportering/Elektroniska pengar.

Finansiella konglomerat

Var hittar jag information om rapportering för finansiella konglomerat?

Mer information om rapportering för finansiella konglomerat finns på sidan Rapportering/Finansiella konglomerat.

Konsumentkreditinstitut

Var hittar jag information om rapportering för konsumentkreditinstitut?

Mer information om rapportering för konsumentkreditinstitut finns på Rapportering/Konsumentkreditinstitut.

 

Senast granskad: 2020-12-22
Laddar sidan