Frågor och svar

Bank- och kredit

EU-rapportering
Hur ska identifierare i instansfilen rapporteras?

Rapportering i Fidac ska göras med FI:s institutnummer som identifierare i de instansfiler som rapporteras in via Fidac.

I instansfilen ska då anges: scheme=http://www.fi.se/InstNr.
Ex. <xbrli:identifier scheme="http://www.fi.se/InstNr">institutnummer
</xbrli:identifier>

Observera att institutnummer ska bytas mot institutnumret för respektive institut.

Vilka uppgifter ska rapporteras för resolutionsplaneringen 2024?

Som grundregel rapporterar alla institut (eller för koncerner, moderföretag inom EES), som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, uppgifter för resolutionsplanering i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624. Omfattningen av rapporteringen kan dock skilja sig åt.

Institut som omfattas av förenklade skyldigheter, enligt beslut från Riksgälden, ska exempelvis endast rapportera en delmängd av uppgifterna.

Andra institut, som enligt Riksgäldens bedömning bedriver verksamhet som är kritisk för den finansiella stabiliteten, ska, med stöd av artikel 7 i genomförandeförordningen, rapportera information utöver den som specificeras i förordningen.

Vilka uppgifter som respektive institut ska rapportera för resolutionsrapporteringen 2024 framgår av information från Riksgälden: Rapportering: resolutionsplanering och MREL.

I regelverket för rapportering, som EBA arbetar med, sker det både förändring av befintlig rapportering och att det tillkommer nya krav. Hur hittar jag information om när och i vilken rapporteringsversion olika ändringar genomförs?

Från och med version 2.9 arbetar EBA med att olika rapporter börjar gälla per olika referensdagar, så kallade modulreleaser.

Information om respektive version finns på denna sida på EBA:s webbplats: EBA reporting frameworks.

Gäller särskild rapportering för filialer?

Utländska bankfilialer ska utöver den nationella rapporteringen också rapportera förluster på utlåning med säkerhet i fastighet enligt CRR artikel 101.

Vilka ska rapportera Finansieringsplaner?

Rapportering av finanseringsplaner enligt EBA guideline GL 2019/05 ska lämnas av de företag som fått särskild instruktion av Finansinspektionen.

Gör FI någon avstämning av FINREP mot andra rapporter, t.ex. årsredovisningen?

Det sker ingen automatiserad avstämning, men FI använder alla rapporter som finns att tillgå i sin tillsyn, oavsett om den är inskickad till FI i den periodiska rapporteringen eller inte.

FI gör däremot regelbundet granskningar att inlämnad rapportering överensstämmer med fastställt bokslut.

Hur påverkas vi av EBA:s rekommendation om så kallad LEI-kod?

Finansinspektionen följer EBA:s rekommendation om LEI-koder för identifiering av rapporterade bolag. Samtliga företag ska ha en LEI-kod.

FI rekommenderar inte någon särskild utgivare utan konstaterar att det finns både utländska och en svensk utgivare. Det går bra att vända sig till vilken som helst av dessa utgivare då det är ett globalt kodsystem..

Hur ska vi rapportera en exponering mot Kommuninvest?

En exponering mot Kommuninvest är en institutsexponering med en garanti från ett antal svenska kommuner. I mallen C 27.00 ska därför Kommuninvest uppges som en motpart men ni ska dessutom ange "kommuner" som en motpart eftersom ni har en direkt exponering mot Kommuninvest och en indirekt exponering mot ett antal Svenska kommuner.

FI anser inte att det är nödvändigt att namnge alla kommuner som garanterar exponeringar mot Kommuninvest utan en rad räcker. I mall C.28 och C29 ska exponeringen redovisas brutto på två rader, en rad för Kommuninvest och en rad för Kommunerna. Lägg märke till att exponeringen mot Kommuninvest är en direkt exponering som reduceras i kolumn 280 med kreditriskskydd i form av kommungarantin. Exponeringen mot Kommunerna är en indirekt exponering som reduceras i kolumn 320.

Hur ställer jag frågor om EU-kraven för rapportering?

På EBA:s webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra institut ställt. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven.

Frågor och svar om enhetligt regelverk (EBA)

FI har inte möjlighet att precisera kravet för varje enskilt institut. Frågor om likviditetsrapporting kan skickas till likviditetsrisk@fi.se, övriga frågor om rapportering inom COREP-regelverket skickas till kapital@fi.se, frågor om rapportering inom FINREP-paketet kan skickas till rapportering_analys@fi.se och rapporteringstekniska frågor kan skickas till rapportering@fi.se.

När rapporterar FI uppgifter till EBA?

Enligt EBA:s beslut (EBA/DC/2020/334, artikel 3) om rapportering från FI till EBA så ska FI skicka in kvalitetssäkrad data till EBA. För större institut ska rapportering skickas till EBA inom tio arbetsdagar efter sista rapporteringsdag. För mindre institut ska rapportering skickas till EBA inom tjugofem arbetsdagar efter sista rapporteringsdag. Eventuella revideringar ska ha inkommit till EBA senast inom ytterligare 5 arbetsdagar.

Hur definieras ett litet och ick-komplext respektive stort institut?

Definitioner av olika typer av institut finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen).
Artikeln 4 (145) ger de villkor som ska vara uppfyllda för att klassas som ett litet och icke-komplext institut. Artikeln 4 (146) ger ett stort institut om något av de villkor som räknas är uppfyllda. 
Övriga institut klassas som medelstora institut. 
Klassningen gäller både på individuell och på gruppnivå.

Till vem rapporterar filialer förluster på utlåning med säkerhet i fastighet?

Rapportering av förluster på utlåning med säkerhet i fastighet ska enligt artikel 13 i förordningen (EU) 2021/451 rapporteras av filialer. Utländska bankfilialer i Sverige ska rapportera till Finansinspektionen, som är den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten.

Är rapportering av "Nature of report" en obligatorisk uppgift?

Ja, för de rapporter där detta går att rapportera är det en obligatorisk uppgift för att rapporten ska kunna godkännas.

Är återköp av ett förlagslån tillståndspliktigt?

Återköp av förlagslån är enligt CRR tillståndspliktigt, se artikel 77 CRR.

Vad är en "filing indicator"?

När rapportering till FI skickas in som en XBRL-fil är "filing indicator" en kod som indikerar vilken intention rapportören har med varje specifik mall i en rapport. En "filing indicator" kan vara positiv eller negativ.

Läs även följande nyhet som också hänvisar till information hos EBA som beskriver vilken "filing indicator" som är tillåten för varje enskild mall som rapporteras.

EBA publicerar kategorisering av mallar (2021-03-15)

Vad innebär utfallen av kontrollerna av "filing indicators"?

De EU-reglerade rapporteringsblanketterna baseras på EU-förordningar samt EBA:s riktlinjer.

Som utgångspunkt ska samtliga mallar i blanketterna rapporteras. Från detta undantas mallar som inte är relevanta (om man till exempel inte bedriver en viss verksamhet eller saknar vissa tillstånd), mallar som enligt ett gällande regelverk uttryckligen inte ska rapporteras eller där bolaget inte uppfyller regelverkets gränsvärden. De mallar som därefter kvarstår är obligatoriska och ska i XBRL-filen, enligt EBA:s filing rules, rapporteras med en positiv "filing indicator". Det betyder att bolaget indikerar att man rapporterar mallen. Dock kan uppgifter i mallen, i händelse av att man inte har något att rapportera, rapporteras med siffran noll.

De mallar som inte rapporteras med en positiv "filing indicator", ska vid rapportering anges med en negativ "filing indicator".

En korrekt "filing indicator" är en förutsättning för att utrapporteringen till EBA ska fungera, och bolaget kommer behöva revidera rapporten om EBA inte godtar en rapport på grund av felaktigt angiven indikator.

Det kan förekomma två olika utfall i kontrollerna av '"filing indicators" där bolaget kommer kontaktas.

  1. En obligatorisk mall har rapporterats med en negativ "filing indicator". Detta är inte en tillåten kombination då en obligatorisk mall alltid ska rapporteras.
  2. En mall som inte ska rapporteras har lämnats med en positiv "filing indicator". Det är inte en tillåten kombination att lämna en mall som inte ska rapporteras.

Vad innebär den kategorisering av mallar som EBA har publicerat?

Samtliga mallar i rapporteringen har kategoriserats av EBA. Det underliggande regelverket styr hur varje mall kategoriseringen ur ett rapporteringsperspektiv. Exempel på olika kategorier är om en mall är obligatorisk, styrs av gränsvärden eller om den inte får rapporteras.

Den kategorisering av mallar som EBA nu har publiceras tydliggör hur varje mall är kategoriserad och vilken så kallad filing indicator som ska användas. För att den utrapportering av data som FI gör till EBA ska fungera är det en förutsättning att varje mall är rapporterad med en korrekt "filing indicator". Det är också därför FI kommer att utöka kontrollen av korrekt rapporterade mallar.

EBA publicerar kategorisering av mallar (2021-03-15)

Övriga frågor

Finns det någon tidsgräns för när man kan göra revideringar?

Nej, systemet för inrapportering tillåter revideringar av äldre rapporter. En förutsättning för att en rättning ska godkännas är att den inte bryter mot någon valideringsregel. FI uppmanar företaget att, utan dröjsmål, korrigera redan rapporterade uppgifter om någon ändring har skett.

Företagets uppgifter ska därför överensstämma med de uppgifter som är rapporterade till FI.

Hur lång tid kommer kvalitetsgranskningen att ta i anspråk?

För de företag vars data i ett första skede ska rapporteras vidare till EBA är vår målsättning att granskningen kommer att göras inom högst två veckor. För andra företag kan det ta längre eller kortare tid. Vi kommer att granska inrapporterad data löpande, men tiden som tas i anspråk för detta kommer att variera beroende på vilken typ av avvikelser vi hittar, vilka åtgärder som vi måste vidta, vilka personer på FI som kommer att bedöma avvikelsen mm.

Vad innebär att rapportera "i god tid"?

Rapportering enligt regelverket innebär att ett antal valideringsregler ska vara uppfyllda innan rapporteringen kan lämnas. För att inte riskera att, nära sista rapporteringsdag, hamna i en situation där valideringsproblem stoppar rapporteringen ser vi en fördel i att börja i god tid. Har man en egen valideringsprocessor kan man själv göra en validering och därmed undvika att rapporteringen inte går igenom de uppsatta kontrollerna. Observera att rapporten anses vara inskickad när den blivit godkänd med statusen "Rapport klar" i systemet för Periodisk rapportering via webb. För godkänd rapport i Fidac ska statussymbolen bli en grön bock.

Bostadskrediter

Var hittar jag information om rapportering för bolag som erbjuder bostadskrediter?

Mer information om rapportering för bolag som erbjuder betaltjänster finns på sidan Rapportering/Bostadskrediter.  

Finansiella konglomerat

Var hittar jag information om rapportering för finansiella konglomerat?

Mer information om rapportering för finansiella konglomerat finns på sidan Rapportering/Finansiella konglomerat.

Konsumentkreditinstitut

Var hittar jag information om rapportering för konsumentkreditinstitut?

Mer information om rapportering för konsumentkreditinstitut finns på Rapportering/Konsumentkreditinstitut.

 


Senast granskad: 2024-02-28