Om FI:s innovationscenter

Vi är första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer.

På innovationscentret jobbar medarbetare från FI:s alla olika verksamhetsområden.

Centret arbetar med information, vägledning och dialog med företag som vill bedriva innovationsverksamhet. Vi arrangerar även seminarier, informationstillfällen och deltar i externa arrangemang om innovation på finansmarknaden. Centret fungerar också som en katalysator för FI:s interna diskussion kring innovationer och deltar aktivt i flera olika internationella arbetsgrupper.

FI:s utgångspunkt är att finansiell reglering och tillsyn inte ska utgöra ett hinder för utveckling och innovation på det finansiella området, förutsatt att FI:s övriga uppdrag inte åsidosätts. FI ser positivt på innovationer som stärker konsumentskyddet och samtidigt bidrar till finansiell stabilitet, välfungerande marknader och en hållbar utveckling.

Dialog

Innovationscentret fungerar som en tillgänglig kontaktpunkt för företag och underlättar en dialog med FI om innovationsverksamhet. Du kan ta en första kontakt med centret via mejladressen innovationscentret@fi.se. Den vidare dialogen sker sedan i en passande form.

Centret tillhandahåller information och vägledning, exempelvis för bolag som har idéer om innovationer och som vill komma vidare i sin process för att lansera sin innovation på marknaden. Centret arbetar däremot inte med rådgivning. I centrets uppdrag ryms heller inte att utreda och lämna förhandsbesked om exempelvis nödvändiga tillstånd för ett företags specifika innovationsverksamhet. Den typen av frågor behandlas i den sedvanliga tillståndsprövningen hos FI, se Sök tillstånd

Information

Innovationscentret anpassar information till målgruppen. Det kan till exempel gälla information på FI:s webbplats eller i samband med seminarier och föreläsningar som centret deltar vid eller arrangerar.

Samordning

Innovationscentret fungerar även som en katalysator för FI:s interna diskussion om innovationer på finansmarknaden. Det höjer FI:s kunskap om nya innovativa tjänster, vilket bidrar till en bättre tillsynsverksamhet och ett ytterligare stärkt konsumentskydd. Centret samordnar också samtal om innovationer med svenska och utländska myndigheter.


Senast granskad: 2023-02-22