Värdepappersbolagsdirektivet (IFD)

Värdepappersbolagsdirektivet (IFD) innehåller bland annat bestämmelser om värdepappersbolagens startkapital, interna processer för att bedöma kapital och likviditet, intern styrning, riskhantering, offentliggörande, ersättning inom bolagen och krav på relevanta holdingföretag. Här är en översiktlig och icke-uttömmande beskrivning av direktivets innehåll och genomförande.

Bestämmelserna i värdepappersbolagsdirektivet har främst genomförts i lag genom lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (tillsynslagen) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). Delar av direktivet har genomförts av FI genom nya och ändrade föreskrifter.

Tillsynslagen och tillsynsföreskrifterna

I tillsynslagen finns numera särskilda kapitel som riktar sig till värdepappersbolag. Kapitlen behandlar exempelvis särskilda kapitalbas- och likviditetskrav för värdepappersbolag (2 a kap.), krav på värdepapperskoncerner (3 a kap.), tillsynsansvar för värdepapperskoncerner (4 a kap.), tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag (5 a kap.), och moderföretag utanför EES i fråga om värdepappersföretagskoncerner (7 a kap.). Vidare finns det bestämmelser i lagen som är tillämpliga både på värdepappersbolag och kreditinstitut och rör exempelvis uppgiftsskyldighet till FI (6 kap.), ingripande (8 kap.) och avgifter (9 kap.).

I Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna) finns bestämmelser som genomför värdepappersbolagsdirektivet eller kompletterar värdepappersbolagsförordningen. Detta gäller exempelvis undantag för stora exponeringar (5 kap. 4 och 5 §§), krav i förhållande till förordningsbaserad rapportering (7 kap.), krav på offentliggörande av rättslig struktur för en koncern (8 kap. 3 a §) och dokumentation av den interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocessen (10 kap.).

Lagen om värdepappersmarknaden och värdepappersföreskrifterna

I lagen om värdepappersmarknaden finns bestämmelser som genomför värdepappersbolagsdirektivet. Exempelvis finns det krav på startkapital i 3 kap. och på intern styrning, inklusive ersättningssystem, i 8 kap.

Lagen om värdepappersmarknaden kompletteras av bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna). I 3 kap. finns bestämmelser om värdepappersbolagens riskhantering. I 3 a kap. finns bestämmelser om värdepappersbolagens ersättning till personal, inklusive krav på ersättningspolicy, rörlig ersättning och ersättningskommitté. I 8 kap. finns bestämmelser med krav på administrativa förfaranden och dokumentation som möjliggör god kontroll av att värdepappersbolaget följer relevanta regelverk.

Krav på myndigheter

Därutöver innehåller artikel 57 i värdepappersbolagsdirektivet krav på att behöriga myndigheter ska offentlig¬göra vissa upplysningar när det gäller värdepappersbolagsförordningen och -direktivet. Dessa har genomförts i förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar. Uppgifterna offentliggörs på FI:s webbplats, se länk nedan.


Senast granskad: 2023-10-19