Marknadsmissbruk

Mar innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk, dvs. förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation.

Likviditetsavtal

Från och med den 1 januari 2021 införs en EU-gemensam standard för likviditetsavtal. Det innebär att emittenter på tillväxtmarknader för små- och medelstora företag kan ingå likviditetsavtal enligt en mall. Syftet med denna standard är att underlätta för emittenter noterade på dessa handelsplatser att få en bättre likviditet i de noterade instrumenten. Standarden kommer också att ge ett skydd för parterna från att bli misstänkta för marknadsmissbruk så länge alla villkor i marknadsmissbruksförordningen och dess delegerade akter är uppfyllda.

På den svenska marknaden existerar i dag likviditetsavtal i olika former som skiljer sig från den standard som tagits fram av Esma. Det ska noteras att det är Esmas, och Finansinspektionens, uppfattning att dessa svenska likviditetsavtal inte omfattas av ändringen i förordningen, se paragraf 38 i Esmas slutrapport Final Report On the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets.

Det innebär enligt vår bedömning att sådana likviditetsavtal kan fortsätta att användas (men även att de löpande måste säkerställa att det inte sker någon överträdelse av marknadsmissbruksförordningen).

Eftersom det inte framgår tydligt i förordningstexten har Esma bett EU-kommissionen om ett klargörande för att säkerställa rättslig förutsebarhet.

Förbudet mot insiderhandel innebär att det är förbjudet för en person som har insiderinformation att utnyttja denna för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, genom att förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör. Förbudet omfattar även återkallande eller ändring i en order i ett finansiellt instrument.

Insiderinformation definieras som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrumentet.

Marknadsmanipulation omfattar såväl transaktioner eller order, som spridning av rykten eller information genom medierna eller på annat sätt som ger/kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument, alternativ som låser/ kan förväntas låsa fast priset på ett eller flera finansiella instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Marknadsmanipulation inkluderar även överföring eller tillhandahållandet av falsk eller vilseledande ingångsvärden i förhållande till ett referensvärde.

Sekretess

Vid förundersökningar i brottmål gäller alltid sekretess för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis. Bestämmelser om sekretess vid förundersökning i brottmål finns i sekretesslagens femte kapitel.

Utförligare information om emittenters skyldigheter när det gäller deras hantering av insiderinformation (bl.a. offentliggörande av insiderinformation och förutsättningarna för att skjuta upp ett offentliggörande) finns under Emittenter.

Läs mer

Senast granskad: 2020-02-20
Laddar sidan