Penningtvätt

Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här finns information om vad företag inom finansbranschen behöver göra för att följa regelverket.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism där även FI ingår.

Samordningsfunktionen tar årligen fram en nationell riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism. 2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer.

Samordningsfunktionen har tagit fram en broschyr för valutaväxlare om regler för penningtvätt och finansiering av terrorism. Broschyren finns på svenska och engelska.

Broschyr: Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism (svenska) 

Brochure: Information to currency exchangers about money laundering and terrorism financing (english)

Läs mer på Polisen: Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regler för penningtvätt och finansiering av terrorism

I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen). Rapporteringen ska ske på det sätt som Finanspolisen anvisar. Företag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@polisen.se eller på telefon: 010-56 368 00.

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Finansinspektionens uppdrag är att utöva tillsyn över att de finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen följer de regler som finns där för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.

Läs mer

Senast granskad: 2020-10-01
Laddar sidan