Kapitaltäckning för värdepappersbolag (IFR/IFD)

Sedan den 26 juni 2021 omfattas värdepappersbolag av värdepappersförordningen (IFR) och de bestämmelser som genomför värdepappersdirektivet (IFD) i Sverige och som bland annat reglerar bolagens kapitaltäckning.

Värdepappersbolagen har tidigare omfattats av samma kapitaltäckningsregelverk som bankerna, nämligen tillsynsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD). För att anpassa värdepappersbolagens regelverk till bolagens egenart och göra bestämmelserna mer proportionerliga har nya regelverk införts. Värdepappersbolagsförordningen (IFR) och värdepappersbolagsdirektivet (IFD) började gälla den 26 juni 2021.

Undantag

De flesta värdepappersbolag omfattas av de nya regelverken, men det finns undantag. Vissa värdepappersbolag ska, på grund av sin verksamhet och storlek, fortsätta att tillämpa tillsynsförordningen och de bestämmelser som genomför kapitaltäckningsdirektivet. Dessa undantag framgår av värdepappersbolagsförordningen eller tillsynsförordningen. Vidare ska bolag som har sidotillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden också tillämpa tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Detta framgår av bestämmelser i svensk lag.

Sådana värdepappersbolag som är att anse som små och icke-sammanlänkade enligt artikel 12 i värdepappersbolagsförordningen omfattas i stället av undantag och lättnader från bestämmelserna i samma förordning och de bestämmelser som genomför värdepappersbolagsdirektivet.

Värdepappersförordningen och -direktivet kan också vara tillämpliga på gruppnivå, så kallad konsolidering under tillsyn, enligt artikel 7 i förordningen. Det finns möjlighet att ansöka om undantag från konsolidering under tillsyn, det så kallade gruppkapitaltestet, enligt artikel 8 i samma förordning.

Direktiv, lag och kompletterande regler

Värdepappersbolagsförordningen är direkt tillämplig i Sverige. Värdepappersdirektivet har genomförts i svensk rätt genom lag, men även genom föreskrifter på lägre nivå än lag, bland annat FI:s föreskrifter. Bestämmelserna kompletteras av delegerade akter och riktlinjer som EU-kommissionen har antagit. Se webbsidan om regelstruktur, länk nedan.


Senast granskad: 2023-10-19