Tillsyn

FI bedriver tillsyn över företag som fått FI:s tillstånd att arbeta på den finansiella marknaden.

Tillsynen är ett av FI:s viktigaste verktyg. En del av det arbetet handlar om incidenter och akuta problem. Men tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem. För att tillsynen ska göra störst skillnad och mest nytta måste den därför så långt det är möjligt vara både riskbaserad och framåtblickande.

Tillsynen på marknadsområdet syftar till att säkerställa effektiva värdepappersmarknader med högt förtroende, välfungerande prisbildning och hög transparens. Tillsynen ska också främja en finansiellt stabil och operativt säker infrastruktur, samt att finanssektorn vidtar nödvändiga åtgärder för att begränsa möjligheterna för penningtvätt och
terrorismfinansiering.

Värdepappersområdet är också viktigt att bevaka ur ett konsumentskyddsperspektiv så att konsumenterna kan ta välgrundade beslut på tydlig information.

I marknadsstillsynen ingår även att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling.

Företag under tillsyn

FI har ansvaret för tillsynen av företag som är centrala för infrastrukturen i marknaden. Det handlar om börser, handelsplattformar, institut som registerhåller värdepapper (CSD) och clearingföretag, varav vissa är motparter i avvecklingsprocessen (CCP). FI:s tillsyn omfattar även finansiella företag med tillstånd att bedriva verksamhet med koppling till värdepappersmarknaderna som fondbolag och värdepappersbolag. Viss typ av tillsyn innefattar även vissa icke-finansiella företag och privatpersoner som verkar på finansmarknaden. Detta berör bland annat de börsnoterade företagens informatonsgivning till marknaden, exempelvis i form av prospekt.

Aktiemarknadsnämndens tillsyn

FI har delegerat rätten till Aktiemarknadsnämnden (AMN) att fatta beslut i följande ärenden:

  • Förlängning av tidsfristen för upprättande och ansökan om godkännande av erbjudandehandling.
  • Dispens från budplikt.
  • Dispens från bestämmelserna om försvarsåtgärder.
  • Tolkningsbesked om budplikt eller försvarsåtgärder.

Överklagan

AMN:s beslut kan överklagas hos FI av den som beslutet angår, om beslutet har gått hen emot.

Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till AMN inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas av annan än sökanden, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.

Aktiemarknadsnämnden

 


Senast granskad: 2024-02-08