Revisionstillsyn

Ett företag som klassas som ett företag av allmänt intresse enligt 2 § 9 revisorslagen (2001:883) (bland annat banker, kreditmarknadsbolag, börsbolag samt vissa försäkringsbolag och värdepappersinstitut) är skyldiga att följa vissa regler när det gäller deras revision.

Ett företag av allmänt intresse måste bland annat inrätta ett revisionsutskott eller besluta att styrelsen ska utföra utskottets uppgifter. När företaget väljer en ny revisor måste det tillämpa det förfarande som framgår av artikel 16 i revisorsförordningen. Vidare får företaget inte anlita samma revisor under en längre period än vad som är tillåtet enligt revisorsförordningen. Slutligen får företagen inte entlediga en revisor utan saklig grund.

FI utövar tillsyn över att dessa regler följs enligt lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.

Frågor om redovisnings- och revisionstillsyn kan mejlas till finansiellinformation@fi.se.


Senast granskad: 2023-11-22