Börsinformation

Flaggningar, finansiella rapporter och annan information om emittenter.

FI:s register Börsinformation innehåller offentliggjord information om "börsbolag" – emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES.

Registret omfattar emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat. En emittent kan exempelvis vara ett aktiebolag eller en kommun.

Några exempel på information som finns i registret är:

 • årsredovisningar
 • halvårsrapporter
 • flaggningsmeddelanden
 • offentliggjord insiderinformation.

För en fullständig lista på information som finns i registret – se "Frågor och svar".

Du som ska rapportera in information till Börsinformation hittar mer information på sidan Rapportering/Börsinformation .

Frågor som rör rapportering av information till registret kan ställas till FI:s rapporteringsavdelning på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får om registret för Börsinformation, även kallad "Börsinformationsdatabasen".

Frågor och svar 

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall.

Representanter för emittenter eller investerare som är osäkra på sina skyldigheter rekommenderas att ta kontakt med en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de särskilda omständigheter som gäller för det aktuella fallet. Frågor och svar som rör informationsskyldigheten finns även under sidorna

Vad är Börsinformationsdatabasen?

Börsinformationsdatabasen är Sveriges officiellt utsedda mekanism för lagring och tillhandahållande av obligatorisk information. Det handlar om information som emittenter ska offentliggöra enligt öppenhetsdirektivets regler. En emittent kan exempelvis vara ett bolag eller en kommun. Börinformationdatabasen är därmed ett externt register som FI är skyldigt att tillhandhålla enligt lag.

Informationen började lagras i databasen den 1 juli 2007, då reglerna om informationskrav för emittenter med Sverige som hemmedlemsstat började gälla.

Vad är obligatorisk information?

Obligatorisk information är information som en emittent ska lämna till FI i samband med att informationen offentliggörs. Det som omfattas av reglerna är:

 • årsredovisningar (inkl. revisionsberättelser)
 • halvårsrapporter (inkl. revisionsberättelser/begränsade översyner)
 • rapporter om betalningar till myndigheter
 • val av hemmedlemsstat
 • offentliggjord insiderinformation
 • förvärv eller avyttring av emittentens egna aktier
 • förändringar i totalt antal rösträtter och aktier
 • förändringar i rättigheter knutna till värdepapper
 • ytterligare obligatorisk information som ska lämnas enligt lagstiftningen i Sverige.

Även information om ändringar i större investerares innehav − det vill säga flaggningsmeddelanden − är obligatorisk information. FI:s börsinformationsdatabas är därmed även utvecklad för att ta emot flaggningsanmälningar från investerare. I Sverige har man valt att flaggningar ska offentliggöras av FI. FI offentliggör ett flaggningsmeddelande senast kl. 12.00 handelsdagen efter en flaggningsanmälan kommer in till FI.

Det är den som är skyldig att lämna information till FI som ansvarar för att innehållet är korrekt.

Vad är en reglerad marknad?

Det finns två typer av handelsplatser för handel med överlåtbara värdepapper - reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar (MTF, Multilateral Trading Facility). Den stora skillnaden är att det ställs högre krav på emittenter vars värdepapper handlas på en reglerad marknad än på emittenter vars värdepapper handlas på en handelsplattform.

Öppenhetsdirektivet omfattar endast emittenter som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. Emittenter vars värdepapper endast är upptagna på en multilateral handelsplattform omfattas inte av öppenhetsdirektivets regler. I Sverige finns det två börser som har tillstånd att driva en reglerad marknad – Nasdaq Stockholm och NGM. Notera dock att båda dessa bolag även driver multilaterala handelsplattformar (MTF).

Finns all obligatorisk information i Börsinformationsdatabasen?

Det är enbart emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat som har en skyldighet att lämna information till Börsinformationsdatabasen. Börsinformationdatabasen innehåller därför enbart information om sådana emittenter.

Huvudregeln i de svenska bestämmelserna om hemmedlemsstat är att emittenter av aktier och skuldebrev med ett nominellt värde under 1 000 euro per enhet och som har säte i Sverige har Sverige som hemmedlemsstat. En emittent som inte omfattas av huvudregeln kan ha Sverige eller ett annat EES-land som sin hemmedlemsstat. I vissa fall kan en emittent ha flera hemmedlemsstater.

Om en emittent har ett annat land som sin hemmedlemsstat ska emittenten lämna all obligatorisk information till det landets officiellt utsedda mekanism.

Har du följande frågor ska du därför i första hand vända dig till emittenten:

 • Vilken hemmedlemsstat har emittenten?
 • Varför hittar jag inte emittenten i Börsinformationsbasen?
 • Varför hittar jag inte emittentens obligatoriska information i Börsinformationsdatabasen?
Sanktioner

FI kan ingripa på olika sätt om en emittent inte följer reglerna för offentliggörande av obligatorisk information eller inte lämnar information till FI samtidigt som informationen offentliggörs. Detta kan ske även om emittenten har anlitat en rådgivare eller en nyhetsdistributör för att fullgöra sina skyldigheter.

Detsamma gäller investerare och deras skyldigheter att lämna in flaggningsanmälningar.

Skyldigheten att offentliggöra och rapportera in obligatorisk information till Börsinformationsdatabasen åligger den anmälningsskyldiga och denne måste således känna till sina skyldigheter väl. För mer information om dessa skyldigheter samt potentiella sanktioner för överträdelser, se följande sidor:

Läs mer


Senast granskad: 2021-01-27