FFFS 2009:7

Allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar

Upphävd 2011-03-01 se FFFS 2011:2

Sammanfattning

Företagen bör ha en ersättningspolicy som är förenlig med god riskhantering och inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. Den nya regleringen ger vägledning om hur resultat bör mätas och risker hanteras när det finns rörlig ersättning.

Styrelsens ansvar för företagets ersättningspolicy tydliggörs, liksom vilka uppgifter om ersättningarna som bör offentliggöras i samband med årsredovisningen.

För anställda som kan påverka risknivån i företaget bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Företaget bör ha möjlighet att besluta att uppskjuten ersättning faller bort helt eller delvis under vissa förhållanden, till exempel om företaget resultat försämrats väsentligen.

Regleringen bygger på EU-kommissionens rekommendation K(2009) 3159 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn. I arbetet har Finansinspektionen också genomfört de globala principer för sunda ersättningssystem som antogs vid G20-mötet i september 2009.

De nya allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2010. Ett företag bör, när det gäller anställda som kan påverka företagets risknivå, vid beslut om ersättning som avser tid före den 1 januari 2010, tillämpa föreskrifterna och de allmänna råden i 2 och 5 kap.

Det finns ett skrivfel i 1 kap., se rättelseblad till FFFS 2009:7. Skrivfelet är rättat i författningsdokumentet nedan.

Dokument

Läs mer