EBA

Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området. EBA är, liksom de övriga två tillsynsmyndigheterna, en del av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn (European System of Financial Supervision, ESFS).

EBA:s främsta roll är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och en effektiv och väl fungerade banksektor med högt förtroende. EBA är en oberoende myndighet, som är ansvarig gentemot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen. En uppgift som utgör en stor del av myndighetens arbete är att ta fram gemensamma regler för bankverksamhet i Europa. EBA ger förslag på bindande tekniska standarder som EU-kommissionen fattar beslutar om. Myndigheten tar också fram riktlinjer som de själva fattar beslut om.

Utöver att utforma gemensamma regler har EBA även till uppgift att inom bankverksamheten

  • stärka konsumentskyddet,
  • främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i EU-länderna,
  • fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i EU-länderna, samt
  • identifiera och analysera risker och sårbarheter i det europeiska banksystemet.

Under 2020 fick EBA också ett samordnande ansvar för penningtvättstillsynen av den finansiella sektorn i EU.

EBA kan även medla mellan tillsynsmyndigheter i olika EU-länder och koordinera dem i händelse av kris.

EBA har sitt säte i Paris, och myndighetens beslutande organ, tillsynsstyrelsen (Board of Supervisors, BoS) består av ansvariga för tillsynen av banker i varje medlemsland.
FI deltar i tillsynsstyrelsen och i ungefär fyrtio kommittéer och arbetsgrupper som sorterar under tillsynsstyrelsen.


Senast granskad: 2023-11-22