Om kontracyklisk buffert

FI ska vid behov fastställa eller ändra ett kontracykliskt buffertvärde. De övergripande principer som FI:s beslut om buffertvärdet grundas på beskrivs i promemorian ”Tillämpning av den kontracykliska kapitalbufferten”.

Det kontracykliska buffertvärdet ligger till grund för beräkningen av storleken på den så kallade institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten. De företag som är skyldiga att hålla en sådan kapitalbuffert – och därmed ska använda det kontracykliska buffertvärde som FI har beslutat om – är kreditinstitut, vissa värdepappersbolag och Svenska skeppshypotekskassan. FI gör varje kvartal en bedömning av om gällande buffertvärde är lämpligt och om det finns behov av att ändra det. Beslut om att ändra buffertvärdet fattas av FI:s styrelse och publiceras på vår webbplats.

Under jämna kvartal publicerar FI sin bedömning av buffertvärdet i rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet. I samband med det ges berörda företag och branschföreningar möjlighet att yttra sig om bedömningen. Inför beslut om att höja buffertvärdet ska FI även samråda med Riksbanken och Riksgälden.

Kontracykliskt buffertvärde och buffertriktvärde

FI fastställer det kontracykliska buffertvärdet för Sverige på basis av en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer. En viktig, men inte avgörande faktor, är det kontracykliska buffertriktvärdet som FI ska beräkna för varje kvartal. Utöver buffertriktvärdet tas hänsyn till andra kvantitativa variabler som är relevanta för att kunna bedöma de cykliska systemriskerna.

Senast granskad: 2022-05-31
Laddar sidan