FI:s tillämpning av den kontracykliska kapitalbufferten

I en ny promemoria beskriver Finansinspektionen de övergripande principerna vid tillämpning av den kontracykliska kapitalbufferten.

Den kontracykliska kapitalbufferten är ett buffertkrav som är tänkt att variera över tid. Bufferten ska byggas upp när omständigheterna tillåter för att sedan kunna sänkas – till exempel vid finansiella kriser – för att skapa större marginal till andra beslutade kapitalkrav.

En av lärdomarna från coronakrisen är vikten av användbara kapitalbuffertar, som kan sänkas för att lätta på kraven på banker. Kriser är i regel svåra att förutse, vilket utvecklingen under 2020 är ett bra exempel på. För att säkerställa möjligheten att skapa ett kapitalutrymme för svenska banker vid en kris kommer FI fortsättningsvis att tillämpa en positiv neutral nivå på 2 procent. Det innebär att vi kommer att sikta på att hålla buffertvärdet på 2 procent under normala perioder, det vill säga även när vi bedömer att kreditgivningen inte är förknippad med högre systemrisker.

Laddar sidan