Allmänna handlingar

Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Som statlig myndighet omfattas Finansinspektionen av offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen omfattar det som kallas för allmänna handlingar.

Allmän handling

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av grundlagarna.

Av tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling. En ansökan till ett jobb på Finansinspektionen är också en allmän handling.

Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (vårt interna arbetsmaterial).

Sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. Här handlar det ofta om uppgifter där det kan antas att den enskilde (en person eller ett företag) lider skada om de blir kända. För Finansinspektionen kan det bland annat handla om sekretess för företag under tillsyn och deras kunder.

Om vissa uppgifter i en handling är sekretessbelagda maskeras de uppgifterna innan handlingen lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess.

Hur får man del av allmänna handlingar?

Om du vill ta del av en handling (från 2013 och fram till nu) kan du mejla registrator, finansinspektionen@fi.se.

Du har i regel rätt att vara anonym.

När någon begär att få ta del av en allmän handling ska Finansinspektionen skyndsamt pröva om handlingen kan lämnas ut.

Äldre handlingar (1991–2012) finns hos Riksarkivet, vilket innebär att du ska vända dig dit om du vill ta del av en sådan handling. På följande sida på deras webbplats finns ett webbformulär (och telefonnummer): Sök och beställ (Riksarkivet)

Information om hur Riksarkivet hanterar frågor om att ta del av handlingar, sekretessprövning och möjlighet att begära och överklaga deras beslut, finns på följande sida på deras webbplats: Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven (Riksarkivet)

Vad kostar det?

Det är alltid gratis att läsa allmänna handlingar på plats på Finansinspektionen. Vill du ha kopior av allmänna handlingar kan vi däremot ta ut en avgift.

För papperskopior tar vi ut en avgift ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Vi tar även ut en avgift för porto. 

Finansinspektionen har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt men kan göra det när vi bedömer att det är lämpligt och möjligt.

Överklaga beslut

Om du inte får ut hela eller delar av en handling för att den omfattas av sekretess eller av annan anledning kan du begära ett skriftligt beslut från Finansinspektionen. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Ett överklagande behöver ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Finansinspektionen sänder i sin tur vidare överklagandet till Kammarrätten i Stockholm. 


Senast granskad: 2024-06-10