Verksamhet

FI ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för finansiella marknader och finansiella företag. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt för finansiell folkbildning genom riktade insatser till specifika målgrupper.

FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

FI ska vidare bidra till en effektiv reglering av den finansiella tillsynen inom EU, genom arbetet i de europeiska myndigheter för finansmarknaden som bildades i januari 2011.

FI ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning och verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling.


Senast granskad: 2021-08-27