Historia

2023 Daniel Barr tillträder som ny generaldirektör den 20 mars.
2022 
Susanna Grufman tillträder som vikarierande generaldirektör.
2015
Sven-Erik Österberg tillträder som ny styrelseordförande för FI.
2015 Erik Thedéen tillträder som ny generaldirektör den 21 oktober.
2009 Martin Andersson tillträder som ny generaldirektör den 15 januari.
2003 Myndigheten får en ny generaldirektör den 1 januari, Ingrid Bonde. Regeringen utser förre folkpartiledaren Bengt Westerberg till ny styrelseordförande för FI.
1995 Sverige blir från 1 januari medlem i EU, vilket bland annat medför att man nu ingår i ett mer integrerat europeiskt finansiellt system.
1993 Finans- och bankkrisen, som utlöstes av fastighetsspekulation, leder till kreditförluster på närmare 125 miljarder kronor under 1990-1993. Banksystemet hotas och staten går in; Bankstödsnämnden betalar ut 65 miljarder i bankstöd där 98 procent går till Nordbanken och Gotabanken. Claes Norgren, som tidigare varit vice riksbankschef, utses till generaldirektör.
1991 Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen slås samman och blir Finansinspektionen. Anders Sahlén blir generaldirektör.
1990 Lagen om försäkringsmäklare tillkommer.
1986 Kungliga Bankinspektionen byter namn till Bankinspektionen.
1982 Försäkringsrörelselagen (FRL) tillkommer.
1980 Kungliga Bankinspektionen utövar tillsyn över finansbolagen.
1972 Lagen om understödsföreningar tillkommer.
1971 Kungliga Bankinspektionen utövar tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
1970 Kungliga Bankinspektionens ansvarsområde utvidgas till att även omfatta tillsyn av postbanken samt landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.
1969 Kungliga Bankinspektionen blir registreringsmyndighet för jordbrukets kreditkassor.
1963 Kungliga Bankinspektionen blir tillsynsmyndighet och registreringsmyndighet för sparbankerna.
1962 Bank- och fondinspektionen slås samman med Sparbanksinspektionen och får återigen namnet Kungliga Bankinspektionen.
1956 Bank- och fondinspektionen blir registreringsmyndighet för bankaktiebolagen.
1950 En lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige tillkommer.
1949 En lag om försäkringsrörelse tillkommer.
1946 Bank- och fondinspektionen utövar tillsyn över kreditaktiebolagen.
Mitten av 1930-talet Bank- och fondinspektionen börjar utöva tillsyn över jordbrukets kreditkassor.
1929 En lag om sparbanker tillkommer. Sparbanksinspektionen inrättas för att tillsammans med länsstyrelserna utöva tillsyn över sparbankerna.
1919 Kungliga Bankinspektionen byter namn till Kungliga Bank- och fondinspektionen. Ansvarsområdet utvidgas samtidigt till att även omfatta fondhandel och fondbörsväsendet.
1911 Kungliga Bankinspektionen övertar ansvaret för den lokala banktillsynen, vilket tidigare legat på länsstyrelserna.
1907 Ämbetsverket Kungliga Bankinspektionen inrättas för att omhänderta tillsynen över affärsbanksväsendet. Upprinnelsen är en bankkris några år tidigare.
1904 Försäkringsinspektionen inrättas.
1903 En lag om tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet tillkommer.
1886 En första kungörelse fastställer villkoren för försäkringsverksamhet i Sverige. Ansvaret för tillsynen ligger på Civildepartementet.
1876 Bankbyrån bildas inom Finansdepartementet.
1868 Kungl. Maj:t förordnar en särskild ämbetsman i Finansdepartementet att sköta ärenden som rör banker.
1840 Tillsynen över bankerna övertas av Finansdepartementet.
1659 Kung Karl X Gustav inrättar en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Stockholm Banco. Stockholm Banco är Sveriges första affärsbank. Banken öppnades 1657 av holländaren Johan Palmstruch, sedan kungen givit honom tillstånd.

 


Senast granskad: 2023-11-23