Rapporter

Här hittar du information om FI:s rapporter och analyser.

Stabilitetsrapport

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll. Kommer två gånger om året.

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddsrapporten beskriver FI:s syn på konsumentskydd och hur myndigheten arbetar för att mildra risker och problem för konsumenter. Kommer en gång om året.

Den svenska bolånemarknaden

Bolånerapporten bygger på FI:s årliga undersökning av bolånemarknaden. Den beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Kommer en gång om året.

Tillsynsrapporter

Verksamhetsområdena Bank, Försäkring och Marknader ger årligen ut ett antal tillsynsrapporter. Rapporterna presenterar de iakttagelser som FI ser i sin tillsyn och  återrapporterar dessa till branschen. Rapportserien heter FI-tillsyn.

FI-analys

FI:s uppdrag är att verka för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Stabilitetsuppdraget har utvidgats så att FI även ska motverka finansiella obalanser för att stabilisera kreditmarknaden. Det kräver en mer omfattande analys och att FI blir tydligare om vilka ställningstaganden myndigheten gör. Därför ger FI ut en ny rapportserie, FI-analys. I denna serie presenteras utredningar och analyser av frågor som är av betydelse för FI:s ansvarsområde. FI-analys ges ut flera gånger om året.

Övriga rapporter

Utöver de rapporter som FI producerar återkommande en eller flera gångar per år tar vi fram många andra rapporter, som Bankbarometern och rapporter om till exempel penningtvättsfrågor, hållbarhet och cybersäkerhet.

Rapporter som inte längre ges ut regelbundet

Tillsynsrapporter

En årlig rapport för varje av våra tre verksamhetsområden, Bank, Försäkring respektive Marknader. Rapporterna behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom respektive område. Tre rapporter per år.

Kreditmarknadsbarometer (2006–2014)

En statistikrapport som beskrev rörelseresultat, utlåning och inlåning i svenska banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Barometern kom kvartalsvis.

Försäkringsbarometern (2009–2014)

En statistikrapport som beskrev utvecklingen av försäkringsföretagens finansiella styrka utifrån solvens- och trafikljusrapportering. Barometern kom halvårsvis.

Riskrapport (2009–2013)

Risker i det finansiella systemet lyfte fram de risker som FI såg som mest allvarliga på det finansiella området det kommande året. Det gällde risker som kunde påverka den finansiella stabiliteten, konsumentskyddet och risker som på sikt kunde äventyra förtroendet för finansmarknaden. Den har ersatts av två årliga Stabilitetsrapporter

Tillsynsrapport (2010–2013)

Tillsynsrapporten sammanställde FI:s lärdomar från tillsynen av den finansiella sektorn det senaste året. Den har ersatts av en årlig Konsumentskyddsrapport.

Bankernas räntor och utlåning (2011–2013)

FI övervakade bankernas och bolåneföretagens anpassning till ökade kapitaltäckningskrav. Det ingick att granska vilka effekter kreditföretagens anpassning får för kreditgivning till företag och hushåll, inklusive bolånemarginaler samt att följa företagens räntesättning och ställa den i relation till upplåningskostnader.

Utvärdering av de statliga stabiliseringsåtgärderna (2008–2011)

FI har haft i uppdrag att återkommande granska effekterna av de statliga stabilitetsåtgärderna för svenska banker. Stödåtgärderna skulle komma hushåll och företag till del.

Kapitalbarometern (2006–2010)

En statistikrapport om marknadens kapitalbehov. Rapporten redovisade kapitalanskaffning utifrån de prospekt och erbjudandehandlingar som godkänts av FI.

Sparbarometern (1995–2007)

I Sparbarometern redovisade FI varje kvartal hur de svenska hushållens sparande utvecklades.


Senast granskad: 2021-09-24