Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-10 | Sanktioner

Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co

2018-12-10 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 2 837 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

TRS 2-systemet skapar för tillfället inte FD-filer

För närvarande, fredagen den 7 december, skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback).

Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner

Med anledning av uppgifter i media om Finansinspektionens penningtvättstillsyn gör Finansinspektionen följande kommentar.

Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Concent Holding

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Concent Holding AB till Finansinspektionen och för att ha handlat aktier inom trettio dagar innan Concent Holding AB offentliggjorde en bokslutskommuniké.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får särskild avgift för sen insynsanmälan i Cellimpact

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift med 60 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsrätter i Cellimpact AB till Finansinspektionen.

FI-tillsyn 9: Bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet

2018-12-07 | Fintech Rapporter Bank

Flera banker gör satsningar i arbetet med informations- och cybersäkerhet. Men många har ännu inte fullt ut anpassat sitt arbete till de förändrade förutsättningarna som en ökad digitalisering och ett ökat cyberhot från omvärlden innebär. FI förväntar sig att bankerna fortsatt fokuserar på att utveckla sina förmågor, och att man hanterar och följer upp sina informations- och cybersäkerhetsrisker.

Avstängning av valideringsregel

FI har identifierat felaktigheter i regel BV989. För att möjliggöra rapportering från och med referensdag den 31 december 2018 har FI beslutat att stänga av regeln.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Prolight Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Prolight Diagnostics AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten 2018

Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstestet av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2018.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i ISR Immune System Regulation Holding

AA har köpt och sålt aktier i bolaget ISR Immune System RegulationHolding AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Dagordning den 11 december 2018

2018-12-05 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 11 december 2018.

Möjlighet att testrapportera enligt Eiopa DPM 2.3.0

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Eiopas DPM 2.3.0 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

2018-12-03 | PSD 2 Fintech Nyheter

FI presenterar i en promemoria sin syn på de frågor som diskuterades under ett branschmöte om det andra betaltjänstdirektivet.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Real Holding Sverige

2018-12-03 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

BEngström får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-03 | Sanktioner

BEngström AB ska betala en sanktionsavgift med 200 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

BEngström får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-03 | Sanktioner

BEngström AB ska betala en sanktionsavgift med 86 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Real Holding i Sverige AB till Finansinspektionen.

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

2018-12-03 | PSD 2 Regler EBA

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

2018-11-29 | Prospekt Esma Nyheter

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2018-11-29 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2018. Fakturor skickas ut i dagarna.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Xbrane Biopharma

2018-11-29 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 200 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Xbrane Biopharma AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Värdering av försäkringstekniska avsättningar

2018-11-28 | FI-forum Försäkring

De svenska liv- och skadeförsäkringsföretagen rapporterar varje kvartal in sina försäkringstekniska avsättningar till FI. FI bjöd in till ett FI-forum för att informera om den granskning som FI utför och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

FI-analys 14: Referensräntor i förändring

Referensräntor är centrala på de finansiella marknaderna eftersom de används i många finansiella kontrakt. Därför är det viktigt att de är rättvisande, transparenta och speglar den underliggande marknaden på ett korrekt sätt.

Erik Thedéen: Hushållens skulder och makrotillsynens roll

FI:s generaldirektör Erik Thedéen diskuterade makrotillsyn på konferensen FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision i Helsingfors. Talet hölls på engelska och kommer att översättas till svenska i efterhand.

EU:s värdepappersmyndighet manar kunder förbereda sig för eventuell hård brexit

2018-11-28 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, uppmanar kunder hos kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister att förbereda sig inför en eventuell hård Brexit.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alpha Helix Molecular Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Alpha Helix Molecular Diagnostics AB mellan två konton som AA kontrollerar. Ett sådant köp av aktier kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. AA har inte påvisat att transaktionen har utförts av legitima skäl

Laddar sidan