Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i CirChem AB

AA har handlat med aktier i bolaget CirChem AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Bedragare påstår sig ringa från FI

2023-03-24 | Nyheter Konsumentskydd

Vi har fått veta att bedragare just nu kontaktar konsumenter och påstår sig ringa från FI. Bedragaren uppger olika personnamn. Dessa personer arbetar inte på FI.

Pressinbjudan: Finansinspektionen presenterar årets bolånerapport

Finansinspektionen presenterar den årliga bolånerapporten på en pressträff tisdagen den 28 mars kl. 10.00. Medverkar gör generaldirektör Daniel Barr och chefsekonom Henrik Braconier.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Checkin.com

AA har handlat med aktier i bolaget Checkin.com Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 21 mars 2023

Den 21 mars 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet ett extrainsatt möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Konsumentskyddsrapport 2023

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.

Avtal mellan långivare och förmedlare kan leda till sämre kreditprövningar

Avtal som tecknas mellan företag som ger konsumtionslån och företag som förmedlar dem har visat sig innehålla villkor som förhindrar långivarna att kontakta kunden. Det gör att långivare i dessa fall hindras från att hämta in ytterligare information som är nödvändig för en ordentlig kreditprövning. Det är ett av flera problem på marknaden för låneförmedling som Finansinspektionen (FI) har upptäckt och som presenteras i en analys i årets konsumentskyddsrapport.

Nya pusselbitar om EU-standarder för hållbarhetsredovisning

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, har publicerat nytt material om de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning (European sustainability reporting standards, ESRS).

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Hur kan jag prata pengar med mina barn?

Den här veckan är det dags för den globala temaveckan Global Money Week, vars syfte är att uppmärksamma vikten av privatekonomisk kunskap bland barn och unga. Men hur ska man som förälder egentligen prata om pengar med sina barn? Och när det passar det att göra detta?

Daniel Barr på plats som ny generaldirektör

2023-03-20 | Nyheter Om FI

Från 20 mars är Daniel Barr ny generaldirektör för FI.

Nytt schema och anvisningar för fonders innehavsrapportering

Schemat och anvisningarna för värdepappers- och specialfonders innehavsrapportering (F815/F816) kommer att ändras. Ändringarna gäller från och med referensdag den 30 juni 2023.

Förändrad rutin för att lämna Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)

Från 31 mars vill Finansinspektionen (FI) att försäkringsbolag lämnar sin Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) i såväl pdf- som Wordformat. Skälet till denna förändring är att underlätta för FI att analysera kvalitativ information från försäkringsbolagen.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

EU-kommissionen: harmonisering av insolvensrätten

Finansinspektionen har inga synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Varning för Alfabtc / Alfa-crypx

Finansinspektionen varnar för Alfabtc (alternativt Alfa-crypx) som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Alfabtc står inte under vår tillsyn.

Johanna Fager Wettergren: Omställningsplaner nyckel till hållbar ekonomi

Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren höll i dag en presentation om global policyutveckling och omställningsplaner på konferensen Hållbara finanser, som arrangerades av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet.

Protokoll 2023:2

2023-03-15 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 februari 2023.

Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

Swedbank får en anmärkning och sanktionsavgift

2023-03-15 | Pressmeddelanden Bank

Swedbank får en anmärkning för bankens bristande interna kontroll vid en ändring i ett systemkritiskt it-system förra året. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat. Det buffertvärde på 2 procent som börjar tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent.

Finansiella systemet är stabilt

Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA har FI haft ett antal möten och avstämningar med företagen under tillsyn. FI:s bedömning är att varken stabiliteten i det svenska finansiella systemet eller framtida pensioner har påverkats nämnvärt.

Förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

FI föreslår nya föreskrifter om prövning av ägar-, ägarlednings- och ledningspersoner i kreditinstitut och vissa finansiella företag. Förslaget gäller också nya allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

FI avslutar utredning av Thunderful Group

FI har utrett om Thunderful Group AB har överträtt artikel 17 i samband med bolagets informationsgivning den 24 februari 2021 när bokslutskommunikén för 2020 offentliggjordes. FI har avslutat ärendet.

Detta gör FI till följd av bankproblemen i USA

Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Bland annat har FI tagit kontakt med svenska försäkrings- och tjänstepensionsbolag samt banker för att få vetskap om de exponeringar som kan finnas mot de amerikanska bankerna som har problem.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.