FI-analys 7: Bruttosoliditet som minimikrav minskar bankernas buffertar

2016-11-10 | Rapporter Stabilitet Bank

Ett krav på bruttosoliditet kan bidra positivt till den finansiella stabiliteten i goda tider genom att göra bankers kapitaltäckning mer robust. Men utformat som ett minimikrav riskerar det också att minska utrymmet för banker att hantera förluster och återställa sitt kapital innan banken bryter mot minimikraven. Det innebär en ökad risk för brott mot minimikraven, vilket skulle försämra den finansiella stabiliteten i stressade lägen.

Bruttosoliditet är en kvot mellan bankers primärkapital och deras totala exponeringar. Baselkommittén slutförhandlar nu ett krav på bruttosoliditeten som innebär att kvoten ska vara minst 3 procent. Analysen av bruttosoliditetskravet har hittills framför allt fokuserat på kravets effekter i normala tider. Syftet med den här FI-analysen är att belysa ett perspektiv som ännu inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet, nämligen kravets effekter i ett stressat läge när betydande kapitalförluster har uppstått.

Laddar sidan